Tunnistatko yrityksesi tilaus-toimitusketjun (TiTo) todelliset pullonkaulat? Lue vinkkilista!  

Oletko tyytyväinen nykyisen tilaus-toimitusketjusi suorituskykyyn? Onko arki yhtä tulipalojen sammuttelua? Oletko tunnistanut mahdollisten haasteiden todelliset syyt? Ovatko mahdolliset korjaavat toimenpiteet tuottaneet haluttua tulosta? Ovatko toimenpiteet kohdistuneet oikeisiin asioihin? 

Jos olet tyytyväinen, niin hienoa! Jos sen sijaan näet parannettavaa, niin ota kuppi kahvia ja jatka lukemista. Vastauksia tilaus-toimitusketjun hallinnan kehittämiseen antavat Sematin Senior Project Manager Janne Jarva ja projektiliiketoiminnasta vastaava Pasi Niemi. Jannella yli viidentoista vuoden kokemus logistiikkaan, huoltopalveluihin ja tuotantoon liittyvistä tehtävistä teknologiateollisuudessa ja Pasilla puolestaan on yli 35 vuoden kokemus operatiivisissa johtotehtävistä puolustusvoimissa ja puolustusvälineteollisuuden parissa.  

Miksi panostus tilaus-toimitusketjun hallintaan kannattaa? 

Tilaus-toimitusketjun (TiTo) hallinta muodostaa yrityksen yhden merkittävimmistä menestystekijöistä ja tilaus-toimitusketjun häiriöillä onkin haitalliset seuraukset yrityksen kannattavuuteen. Pahimmillaan häiriötilanne voi johtaa toiminnan keskeytymiseen tai jopa loppumiseen kokonaan. 

“Haasteet tilaus-toimitusketjussa voivat aiheutua esimerkiksi sopimusten puutteellisuudesta, heikoista kilpailutuksista tai tietojärjestelmien käyttöön liittyvistä puutteista. Näiden lisäksi henkilöstön osaamispuutteet voivat aiheuttaa haasteita samoin kuin onnettomuudet tai muut ennakoimattomat tilanteet, mitkä vaikuttavat esimerkiksi logistisiin ketjuihin”, Janne Jarva summaa tyypillisimpiä häiriötekijöitä.  

Varautumisella ja ennakoivalla toimenpiteillä voidaan pienentää häiriöistä johtuvien taloudellisten tai toiminnallisten riskien konkretisoitumista. Aktiivisella tilaus-toimitusketjun kehittämisellä yrityksen suorituskyky kasvaa ja toiminnan sopeutuminen yllättäviin tilanteisiin paranee, kun haasteet ovat tiedossa ja niihin on varauduttu tai tehty korjaavia toimenpiteitä.  

Usein organisaatioissa pullonkaulat toimitusketjuissa kyllä tiedostetaan, mutta muutosten toteuttamiseen vaadittavia resursseja ei ole käytettävissä. Näissä tilanteissa ulkopuolisen asiantuntijan käyttäminen on kustannustehokasta. Lisäksi ulkopuolinen asiantuntija pystyy arvioimaan tilannetta neutraalisti ja näkemään haasteet selkeämmin”, Pasi Niemi kertoo. 

Häiriöt globaaleissa toimitusketjuissa ovat kasvaneet viime vuosien aikana ja yritysten tulisi varautua häiriöihin entistä tarkemmin esimerkiksi pohtimalla tuotannon siirtoa maasta toiseen. Tilaus-toimitusketjun hallinnan kehittäminen antaakin yrityksille mahdollisuuden tarkastella toimintaansa kriittisesti, jolloin saatetaan havaita, että toiminnan ulkoistaminen tai hankinta ulkomailta ei aina ole kannattavin vaihtoehto kokonaisuuden kannalta.  

Tilaus-toimitusketjun hallinnan kehittämisprosessin lopputulemana saattaakin olla päätös siirtää tuotanto Suomeen ja samalla kasvattaa kotimaista osaamista ja työpaikkojen määrää, sekä tilaus-toimitusketjun luotettavuutta kokonaisuudessaan”, Pasi sanoo.  

Tilaus-toimitusketjun hallinnan kehittämisen keskeiset askeleet  

Jos yrityksen tilaus-toimitusketjun hallintaa haluaa lähteä kehittämään, mistä kannattaa lähteä liikkeelle? Kokosimme neljän kohdan listan keskeisistä toimenpiteistä, millä tilaus-toimitusketjun hallintaa voi kehittää  

1. Selvitä nykytilanne

Ensimmäinen askel on nykytilanteen selvittäminen, jonka pohjalta tilaus-toimitusketjun hallintaa voidaan lähteä kehittämään. Nykytilan kartoitus on tehtävä rehellisesti ja prosessin heikot kohdat ovat tärkeä kartoittaa perusteellisesti. Harvan mielestä oman yrityksen heikkouksien penkominen on kivaa ja omalle toiminnalle tuppaa sokeutumaan, ja siksi ulkopuolisen asiantuntijan käyttäminen on hyödyllistä. Asiaan perehtynyt asiantuntija osaa tarkastella asioita faktoihin pohjautuen. 

2. Löydä merkittävimmät kehityskohteet 

Selvitä toimiiko tilaus-toimitusketjusi hallinta, jos poikkeustilanne tulee eteen. Testaamalla nähdään toimivatko prosessit suunnitellusti, tukevatko ohjeet ja muu dokumentaatio poikkeustilanteesta selviytymistä ja miten organisaatio reagoi tällaisessa tilanteessa. Yhteistyössä asiantuntijan kanssa menestystekijät ja kehityskohteet tulevat selkeästi havainnoitua ja tältä pohjalta korjaavien toimenpiteiden tekeminen on helpompaa. 

3. Tee suunnitelma korjaavista toimenpiteistä 

Miksi vain selvittää haasteet, jos niille ei tee mitään? Selkeät toimenpiteet havainnoitujen heikkojen kohtien korjaamiseksi on syytä suunnitella tarkkaan. Usein homma kuitenkin jää, sillä yrityksen sisäisesti siihen ei löydy omalta väeltä tarpeeksi aikaa. Ulkopuolisen ammattilaisen kanssa korjaavat toimenpiteet saadaan suunniteltua joutuisasti ja asiakaslähtöisesti.  

4. Toimenpiteiden toteuttaminen 

Koko paletin vaikein osuus: suunniteltujen toimenpiteiden toteuttaminen. Esimerkiksi ohjeiden ja sopimusten muuttaminen ja uusien prosessien jalkauttaminen on työlästä ja vaatii pitkäjänteistä työtä. Yhdessä asiantuntijan kanssa projektimaisesti tehtynä toimenpiteiden toteuttaminen varmistaa niiden valmiiksi saattamisen ja käyttöönottamisen. 

Koska aina löytyy parannettavaa, on tilaus-toimitusketjun jatkuva kehittäminen tärkeää. Korjaavien toimenpiteiden vaikuttavuutta on tärkeää seurata selkeiden mittareiden avulla ja samalla monitoroida mahdollisten uusien toimintamallien käyttöönoton toteutumista.  

Miksi valita ulkoinen kumppani tilaus-toimitusketjun hallinnan kehittämiseksi?  

Kuulostaako kehittäminen omatoimisesti raskaalta? Haluaisitko sen olevan vaivatonta ja helppoa? 

Ulkoisen kumppanin avulla kehittäminen on helppoa ja sinä voi keskittyä ydinliiketoimintaasi. Kumppanin kanssa kehittäminen ei myöskään vie organisaation resursseja ja ammattitaitoinen kumppani tuo tarvittavan osaamisen mukanaan. 

Tilaus-toimitusketjun kehittämiseen erikoistunut palvelukokonaisuutemme (Semat ARM) avulla yrityksesi tilaus-toimitusketjun hallittavuus saadaan selvitettyä ja palvelukokonaisuus skaalautuu yrityksesi kokoon ja tarpeeseen sopivaksi. Käytössämme on tilaus-toimitusketjun hallinnan kehittämiseen omat työkalut, joiden pohjalta voidaan yksiselitteisesti tunnistaa tilaus-toimitusketjuun liittyvät haasteet ja tekijät.  

“Todennamme tilaus-toimitusketjusi hallinnan nykytilan, kartoitamme mahdolliset riskit poikkeamatilojen hallinnan arvioinnilla, luotsaamme ja tuemme muutoksissa. Toimitusketjujen pullonkaulojen poistamiseksi ja muiden haasteiden selättämiseksi tarjoamme konkreettisia ratkaisuja”, kertoo Janne. 

“Semat on tunnettu vankasta osaamisestamme teknologiateollisuuden piirissä. Osalla projektipäälliköistämme on vuosien kokemus muun muassa tuotantoteknologian siirtoprosesseista. Erityisosaamiseemme kuuluu projektien johtamisen lisäksi kyky pureutua projektien muihin tukitoimintoihin käytännön tasolla”, Pasi sanoo. 

Kiinnostuitko? Ota meihin yhteyttä helposti chatin kautta tai esimerkiksi soittamalla

Yritysvastuu – onko yrityksesi valmis kiristyvään säätelyyn?

Vastuullisuustyö kuuluu kaikille yrityksille ja erityisesti kiristyvien raportointivelvoitteiden takia myös pk-yritysten on syytä kiinnittää asiaan huomiota.

Kesäinen hiekkatie auringon paisteessa.

Yritysvastuu eli Corporate Responsibility (CR) koostuu yli lainsäädännön vaatimusten menevistä vapaaehtoisista toimista, joilla organisaatio toteuttaa ekologista, sosiaalista ja taloudellista vastuutaan. Yritysvastuu kuuluu kaikille yrityksille ja se perustuu yrityksen arvoihin, missioon ja visioon. 

Suurin osa yrityksistä tekee jo vastuullisuustyötä huomaamattaan. Kuitenkin järjestelmällisessä yritysvastuutyössä yrityksellä on suunnitelma, jossa on selkeät tavoitteet, mittarit ja askelmerkit, miten tavoitteeseen päästään. Vastuullisuustyön kehittämisessä keskitytäänkin aina yrityksen toiminnan olennaisiin vaikutuksiin, riskeihin ja mahdollisuuksiin. Keskittymällä olennaiseen saadaan vastuullisuustyössäkin aikaan parhaat mahdolliset tulokset ja konkreettista hyötyä yrityksille ja yhteiskunnalle. Vastuullisuustyö on maraton, jossa jokaisella askeleella on merkitystä. 

Miksi tehdä yritysvastuun kehittämistä? 

Yksi tärkeimmistä syistä, miksi yritysten kannattaa selvittää oman yritysvastuunsa tila ja tehdä vastuullisuusstrategia, on lisääntyvä säätely. EU:n asettamat raportointivelvoitteet (mm. Corporate Sustainability Reporting Directive = CSRD-direktiivi, EU-taksonomia) laajenevat koskemaan yrityksiä, jotka täyttävät vähintään kaksi kolmesta kriteeristä: yrityksellä on yli 250 työtekijää, sen liikevaihto on yli 40 M€ tai yrityksen tase on yli 20 M€. Näiden yritysten raportointivelvollisuus alkaa vuonna 2025 eli tiedonkeruu on aloitettava vuoden 2025 alussa. Kuitenkin raportointivelvollisuus alkaa koskemaan yrityksiä, jotka työllistävät yli 500 henkeä, jo vuonna 2024. Näiden yritysten osalta nyt onkin viimeiset hetket saada homma käyntiin.  

Mutta miksi myös pk-yritysten tulisi kiireen vilkkaa alkaa tekemään järjestelmällistä yritysvastuutyötä?

Raportointivelvollisuuden piirissä olevat yritykset tulevat vaatimaan kumppaneiltaan ja hankintaverkostoiltaan tietoja vastuullisuuteen liittyvistä toimista esimerkiksi vastuullisuusraporttien muodossa. Pahimmassa tapauksessa tietojen puute voi johtaa kumppanuuksien päättymiseen ja vaarantaa yrityksen jatkuvuuden. Kiristyvä säätely vaikuttaa myös rahoitusmahdollisuuksiin, sillä EU-taksonomian avulla pyritään tunnistamaan kestäväksi katsotut rahoitus- ja investointikohteet ja rahoituslaitokset tulevat vaatimaan myös pk-yrityksiltä tietoja yrityksen vastuullisuuteen liittyen. 

Laajentuvien vaatimusten lisäksi yritysvastuutyö tarjoaa mahdollisuuden tehostaa yrityksen toimintaa ja voi tuoda kustannussäästöjä esimerkiksi parantuneen resurssitehokkuuden myötä. Myös henkilöstön hyvinvointiin panostaminen parantaa työviihtyvyyttä, joka vuorostaan näkyy esimerkiksi sairaspoissaolojen vähentymisenä, ja tuo yritykselle kustannussäästöjä. 

Vastuullisuustyöhön liittyy myös viestinnällinen aspekti: yritys on houkuttelevampi yhteistyökumppani ja työpaikka, kun yrityksen toiminta on todennetusti vastuullista ja siitä viestitään selkeästi.  

Miten liikkeelle yritysvastuutyön kanssa?

Kuten kaikki Sematin toiminnankehittämiseen liittyvät palvelut myös yritysvastuun kehittämiseen liittyvät palvelut alkavat nykytilan kartoituksella. Nykytilan kartoituksen jälkeen yritykselle muodostetaan yritysvastuustrategia, joka on perusta yrityksen vastuullisuustyön kokonaisuudelle. Yritysvastuustrategiassa määritetään vastuullisuustyön painopisteet, tavoitteet, vastuut ja toteutustavat. Tämän jälkeen yritykselle voidaan tehdä yrityksen tarpeen mukaan esimerkiksi hiilijalanjäljen laskenta, CSRD-strategia, taksonomiastrategia tai yrityksen vastuullisuusraportti. 

”Vastuullisuustyö kuuluu kaikille yrityksille, sillä paikoilleen ei auta jäädä tässäkään asiassa. Järjestelmällinen yrityksen toiminnan kehittäminen myös vastuullisuuden saralla on mahdollisuus erottua ja hankkia etumatkaa. Vastuullisuus ei ole vain eettinen valinta, vaan myös liiketoiminnan kannalta välttämätön tekijä ja mahdollisuus, joka luo pitkäaikaista arvoa yrityksille ja niiden kautta koko yhteiskunnalle”, summaa yhteistyökumppanimme Jukka Niemi, vastuullisuusasiantuntija, Käkikuu Oy.

Kiinnostuitko? Ole meihin helposti yhteydessä chatin tai yhteydenottolomakkeen kautta.

Onko projektitoiminnan ulkoistaminen oikea ratkaisu yrityksellesi? 

Sematin työntekijät talikoimassa lantaa.

Ulkoistaa vai eikö ulkoistaa? 

Yrityksen omasta tiimistä saattaa puuttua projektiin liittyvää osaamista tai tarvittava määrä henkilöitä projektin ajaksi, jolloin ulkoistaminen voi olla viisas ratkaisu. 

Toisaalta ulkoistamiseen liittyy myös omia kommervenkkeja, kuten oikean kumppanin löytäminen ja siihen liittyvät lisäkulut. 

Mikä siis neuvoksi? 

Vastaamme tähän kysymykseen tässä artikkelissa, perustuen Jani Rathgeberin, Sematin toimitusjohtajan jakamiin ajatuksiin. 

Milloin ulkoistaminen kannattaa ja milloin se ei kannata? 

“Sematin pitkän kokemuksen myötä olemme huomanneet, että projektitoiminnan ulkoistamisen keskeisemmät syyt liittyvät usein oikean osaamisen löytämiseen. Yrityksen listoilta saattaa puuttua kyseiseen projektiin soveltuva projektijohtaja tai muu projektiin oleellisesti liittyvä henkilö, kuten aikatauluttaja taikka projektikoordinaattori,” sanoo Rathgeber. 

Uuden henkilöstön rekrytoiminen on aikaa vievä prosessi, johon täytyy sijoittaa resursseja myös varsinaisen projektin ulkopuolelta. Ulkoistamisen kautta oikeat tekijät löytyvät nopeasti, ja tarvittaessa heitä voidaan myös vaihtaa projektin aikana, ja kulut rajoittuvat vain itse projektin piiriin. 

“Ulkoistamista kannattaa siis harkita tilanteissa, joissa organisaatio haluaa varmistaa erityisosaamisen saatavuuden ilman sitoutumista pysyviin rekrytointeihin. Mikäli projekti vaatii osaamista yrityksen ydintoiminnan ulkopuolelta, kannattaa tarkistaa kumppanilta, josko projektiin löytyisi sopivia tekijöitä,” jatkaa Rathgeber. 

Ulkoistaminen kannattaa myös tilanteissa, jossa projektijohdolta tarvitaan erityistä kokemusta ja vankkaa otetta johtamiseen. Ulkoistamisen kautta projektiin voidaan valita niin osaamisen kuin kokemuksenkin kannalta sopiva henkilö tai sopivat henkilöt johdon tehtäviin. 

Ulkoistaminen voi puolestaan olla tarpeetonta tilanteessa, jossa projektiin löytyy jo valmiiksi kaikki tarvittava asiantuntevuus, eikä osaamisen tarpeisiin liity suurta vaihtelua.  

“Käymme aina projektin kokonaisuuden kumppanin kanssa läpi ennen asiakkuuden aloittamista. Tähän kuuluu ulkoistuksen tarpeen kartoittaminen, ja parhaan mahdollisen ulkoistamisen yhteistyömallin löytäminen,” sanoo Rathgeber. 

Projektitoiminnan ulkoistamisen 4 keskeisintä etua

Jos ulkoistamiseen päädytään, mitkä sitten ovat sen keskeisimmät edut? Mitä ulkoistamiselta voi odottaa, ja mitä sitä suunnittelevan kannattaa ottaa huomioon? Listasimme tähän hyödyt, joita projektitoiminnan ulkoistamisessa useimmiten nähdään. 

1. Laaja-alainen näkemys ja kokemus  

Ulkoistamisen myötä organisaatio saa käyttöönsä monipuolista kokemusta eri toimialoilta, tuoden arvokasta ulkoista näkemystä projektitoimintaan. Projektinjohtamisen ulkoistaminen voi tuoda projektiin johtajuuden osaamista ja käytäntöjä eri aloilta, mahdollistaen parhaaksi todettujen keinojen hyödyntämisen juuri kyseisen projektin aikana.  

“Tietyissä tapauksissa jopa koko projektiryhmän ulkoistaminen voi olla järkevin vaihtoehto, jos projekti on luonteeltaan kertaluontoinen ja siihen tarvitaan vankkaa kokemusta ja erityisosaamista, jolle ei ole tarvetta projektin jälkeen,” sanoo Rathgeber. 

2. Kustannustehokkuus ja läpinäkyvyys

Ulkoistaminen mahdollistaa kustannusten tarkan ennakoinnin, ja ulkoistetun työvoiman standardoidut dokumentointitavat tuovat läpinäkyvyyttä resurssien käyttöön. Projektitoiminnan osittainen tai kokonaisvaltaisempi ulkoistaminen selkeyttää projektin kustannusrakennetta ja edistää tehokasta resurssien käyttöä.  

“Sematin projektijohtajilta vaaditaan aina, että kaikki projektityö raportoidaan tarkasti siten, että kun työ on tehty kaikki dokumentit ovat helposti löydettävissä. Tämä on ainoa tapa meidänkin osoittaa jälkeenpäin, että työ on tehty hyvin ja kulut pidetty aisoissa. Toisin sanoen läpinäkyvä ja tehokas raportointi on sekä meidän oman liiketoimintamme että kyseessä olevan projektin kannalta varsin oleellista,” sanoo Rathgeber. 

3. Nopea ja joustava reagointi henkilöstötarpeiden muutoksiin

Ulkoistamisella varmistetaan oikean osaamisen löytäminen projektiin sen alkaessa, sekä sen koko elinkaaren aikana. Ulkoistuksen tuoman laajan käytettävissä olevan osaajapoolin myötä projektin sopeutumiskyky lisääntyy ja sen saa käynnistettyä tiukassakin aikataulussa. Kädenmitan päästä löytyvät ammattilaiset tuovat myös ratkaisun projektiin, jossa henkilöstöä saatetaan joutua lisäämään tai vaihtamaan projektin eri vaiheissa. 

“Ulkoistuksella tuodaan projektiin ennen kaikkea uusia näkemyksiä ja toimintatapoja. Laajentamalla osaamisen poolia yrityksen sisäisen henkilöstön ulkopuolelle päästään hyödyntämään erityyppistä osaamista, sekä uusia näkökulmia,” sanoo Rathgeber. 

4. Rekrytoinnin riskien minimointi 

Yrityksen oman henkilöstön laajentamiseen liittyy aina tiettyjä riskejä. Voi käydä, että palkatun henkilön osaaminen ei vastaakaan työn vaatimuksia, tai henkilö ei sovi yhteen yrityksen kulttuuriin. Toisaalta työntekijällä on voinut saada työstä väärän kuvan, ja hän päättää joko päättää työnsuhteen tai ei löydä motivaatiota suoriutua tehtävistä kunnolla. 

Joka tapauksessa virherekrytointi tuottaa aina yritykselle ylimääräistä työtä ja välttämättömiä kuluja. Tässä ulkoistaminen on hyvä keino minimoida rekrytoinnin riskit: ulkoistettu henkilö ei ole missään vaiheessa yrityksen omilla palkkalistoilla, jolloin osaajan valintaan liittyvät riskit jäävät kokonaan ulkoistusta tarjoavan yrityksen kontolle. 

“Ulkoistaessa kaikki henkilön valintaan liittyvät riskit ja kustannukset rajoittuvat ulkoistuksen sopimuksen ajalle. Jos osaajasta on meille maksettu, niin osaaja projektiin myös löydetään. Joskus tämä voi vaatia tekijän vaihtamista tai lisäkäsien liittämistä projektiin sen alkamisen jälkeenkin,” sanoo Rathgeber. 

Ulkoista luotettavasti Sematin kanssa 

Sematin projektipalvelut, projektipäälliköistä projektien tukifunktioiden osaajiin, ovat suunniteltu projektin jokaisen tarpeen täyttämiseen. Olemme auttaneet asiakkaitamme kaiken kokoisissa projekteissa ja olleet mukana jos jonkinlaisten tulipalojen sammuttamisessa – onhan tämä ydinosaamistamme. 

Toimimme ennen kaikkea asiakkaidemme kumppanina sekä neuvonantajana. Emme ainoastaan tarjoa projektiin tarvittavaa osaamista vaan tuomme myös näkemystä projektien suunnitteluun ja niiden toteutukseen.  

Käymme jokaisen projektin alkaessa läpi mikä malli toimisi kyseisessä tapauksessa parhaiten, ja minkälainen kulurakenne tukisi projektin tavoitteita parhaimmalla tavalla. 

Kartoituksen ja suunnittelun jälkeen käymme yhdessä läpi eri vaihtoehtoja projektin rooleihin. Sitten toimitamme projektin omistajalle tiedot sekä ansioluettelot projektiin soveltuvista henkilöistä, joista hommaan valitaan parhaat tekijät.  

Käytettävissä olevista henkilöistä voidaan myös valita backup-rooleja, mikäli projektiin saatetaan tarvita lisäkäsiä tai vaihtopelaajia sen eri vaiheissa. 

Aloita keskustelu kanssamme ottamalla suoraan yhteys tiimiimme:

Miten rakennetaan tehokas projektiryhmä?

Tiedolla johtaminen

Projektia suunnittelevan ensimmäisiin askareisiin kuuluu projektiryhmän, eli tiimin kasaaminen. Tähän kuuluu oikeiden henkilöiden löytäminen ja yhteensovittaminen projektin ajaksi. Ilman hyvää porukkaa täyttämään projektin rooleja ja vastuualueita ei pysty kokeneinkaan johtaja viemään projektia onnistuneesti maaliin.

Tehokkaasti toimivan projektiryhmän rakentaminen ei kuitenkaan rajoitu vain oikean osaamisen löytämiseen. Tarvitaan myös sulassa sovussa ja hyvässä yhteistyössä työskentelevä tiimi.

Tätä artikkelia varten haastattelussa oli Jani Leino, Projektijohtaja Semat Oy:llä, joka jakaa kokemuksiaan projektiryhmän luomisen vaiheista, sekä parhaat käytäntönsä toimivan projektitiimin rakentamiseen.

Sisällys:

Mikä on projektin projektiryhmä?

Ketä projektiryhmään kuuluu?

Projektiryhmän rakentamisen parhaat käytännöt

Mikä on projektin projektiryhmä?

Lähdetään liikenteeseen perusasioista: eli mitä projektiryhmällä oikeastaan tarkoitetaan, ja miten se liittyy onnistuneen projektin vetämiseen? Leino avaa asiaa näin:

“Projektiryhmä on joukko ihmisiä, jotka työskentelevät yhdessä projektin päämäärän saavuttamiseksi. Projektiryhmään kuuluu päällikkö ja muut projektin tuotoksesta vastaavat tiimin jäsenet. Toimivan projektiryhmän tulee kattaa kaikki tarvittavat vastuu- ja osaamisalueet sekä pystyä toteuttamaan projekti sille asetettujen vaatimusten mukaisesti.”

Jokainen projektiryhmä on räätälöity kulloiselle projektille ja se pyritään rakentamaan kyseisen projektin tehtävien ja vaatimusten mukaisesti. Mutta mikä sitten olikaan projektin määritelmä?

“Projekti on väliaikainen hanke tai tehtävä, jolle on määritelty alku, loppu, sekä lopputuotos. Projektin alkaessa sille valitaan sopiva porukka tukemaan projektipäällikköä. Aina ei kuitenkaan pääse valitsemaan itse projektipäällikön ominaisuudessa tiimiään, vaan kyseiset resurssit osoitetaan linjaorganisaatiosta. Tämä asettaa projektijohtamiselle omat mausteensa,” kertoo Leino.

Ketä projektiryhmään kuuluu?

Projektiryhmän jäsenet ovat yleensä projektipäällikkö sekä henkilöitä eri vastuualueilta. Heidän vastuullansa on toteuttaa kyseisen projektin osa-alue vaaditussa aikataulussa — tehtyjen investointien ja käytettävien resurssien puitteissa.

Muita projektiin kuuluvia sidosryhmiä ovat muun muassa projektin ohjausryhmä, sekä tietysti asiakas, eli projektin omistaja. He eivät vastaa projektin operatiivisesta toteutuksesta, eivätkä näin ollen kuulu varsinaisesti projektiryhmään.

Projektipäällikkö

Projektipäällikkö, tai joissain tapauksissa -johtaja, on vastuussa projektin toteutuksesta. Hän raportoi projektin etenemisestä projektin ohjausryhmälle ja projektin omistajalle.

Projektipäällikön tulee hallita useita osaamisalueita johtaakseen projektitiimiä tehokkaasti. Hänen tulee ymmärtää projektiin liittyvä liiketoiminta laajemmin, sekä omata vahvat ihmisten johtamisen taidot.

Toisaalta hänen tulee myös ymmärtää osa-alueista riittävästi, jotta hän pystyy antamaan tukea projektiryhmäläisille projektin aikana. Hyvän projektipäällikön valinnassa korostuukin vankka johtamiskokemus ja aikaisempi työskentely projektien yhteydessä.

Projektiryhmä

Projektiryhmän päätehtävänä on täyttää projektisuunnitelmaan kirjatut roolit ja vastuualueet. Tiimi koostuu useimmiten eri alojen asiantuntijoista, joilla on kullakin jokin toimeenpaneva rooli projektin toteutuksessa. He vastaavat osa-alueensa piiriin kuuluvista tehtävistä ja sen lopputuotteesta yhdessä projektipäällikön kanssa.

Projektiryhmästä tulee löytyä projektin jokaisesta tärkeimmästä osa-alueesta vastaava henkilö. Jo projektin suunnitteluvaiheessa on tärkeää, että jokaiseen rooliin löytyy osaava ja tarpeeksi kokenut henkilö projektin tarpeisiin nähden.

“Projektia suunniteltaessa tulee ensisijaisesti pitää mielessä, että projektiryhmän funktio on täyttää kaikki projektirakenteeseen kirjatut vastuut. Jos jotakin vastuualuetta ei ole jaettu ja nimetty tietylle henkilölle, sitä ei ole kenelläkään. Toisin sanoen monelle jaettu vastuu on tosiasiassa jakamaton vastuu,” kertoo Leino.

Ohjausryhmä

Ohjausryhmä, on projektin korkein päättävä taho. He vastaavat projektipäällikön valinnasta ja kommunikoivat tämän kanssa aktiivisesti projektin edetessä. Ohjausryhmä ei itsessään kuitenkaan kuulu projektiryhmään, vaikka onkin keskeisessä roolissa projektin valvonnassa.

“Ohjausryhmä toimii tukevana osapuolena projektijohtajan päätöksenteossa etenkin silloin, kun päällikön valtuudet eivät syystä tai toisesta riitä. He vastaavat korkeamman tason suuntaviivoista ja projektin strategisista päätöksistä projektin aikana,” sanoo Leino.

Projektiryhmän rakentamisen parhaat käytännöt

Projektiryhmän tulee pystyä vastaamaan projektin haasteisiin sen koko elinkaaren aikana. Oikean osaamisen lisäksi tehokkaassa projektiryhmässä tulee löytää yhteinen sävel työntekoon. Osaavimmatkaan henkilöt eivät saavuta toivottuja lopputuloksia, jos tekeminen sakkaa, eikä asioista saada sovittua keskenään.

Toimivassa projektiryhmässä korostuukin tiimihenki ja tehokas kommunikaatio. Projektijohdon tehtävänä on löytää projektiin henkilöt, jotka tukevat toisiaan ja luovat yhdessä tekemisen meiningin kulttuurin, jossa tehtävien suorittaminen sujuu saumattomasti.

Tehokkaan projektiryhmän rakentamisessa voidaan hyödyntää näitä käytäntöjä:

1. Panosta projektiryhmän henkilökemioiden yhteensovittamiseen

Toimivassa tiimissä erilaiset persoonallisuudet tukevat toisiaan projektin edetessä. Löytyykö tiimistä organisoitunut henkilö, joka auttaa pitämään projektin aikataulut ja tehtävälistat kasassa? Entä onko jokin tiimiläinen erityisen diplomaattinen ja voi olla hyödyksi henkilöiden välisten konfliktien hallinnassa?

“Jokainen projekti vaatii oikean sekoituksen erilaisia ihmisiä. Täysin eri tavoin työskentelevien ihmisten voi olla vaikea toimia tehokkaasti yhdessä. Mutta täysin samanlaisten ihmisten muodostama tiimi ei välttämättä pysty vastaamaan projektin haasteisiin monipuolisesti ja tehokkaasti,” sanoo Leino.

2. Määrittele projektiryhmän hierarkia ja kommunikaatiotavat

Projektiryhmän toimivuuden kannalta on tärkeää myös määritellä miten esiintyvistä ongelmista ja haasteista kommunikoidaan. Jokaisen tiimin jäsenen tulee tietää, mitkä ongelmat ja mikä päätöksentekotaso ja -alue on hänen vastuullaan. Lisäksi hänen tulee tietää kenelle siirtää asia, mikäli se ei kuulu hänen vastuualueellensa.

Yleisesti ongelmat, joita jokin projektin tiimiläinen ei pysty itse ratkaisemaan, siirtyvät komentoketjussa ylöspäin. Loppukädessä projektipäällikkö, yksin tai ohjausryhmän avulla, tekee päätöksen asioista, joita muiden vastuualueet eivät kata. Näin ollen projektiryhmän hierarkia ja komentoketju tukee ennen kaikkea tehokasta päätöksentekoa projektin aikana.

“Turhien hierarkian tasojen ja roolien luomista projektiryhmään tulee kuitenkin välttää. Ylimääräiset vaiheet projektiryhmän kommunikaatiossa hidastavat projektin kehitystä ja saattaa luoda “rikkinäisen puhelimen” efektin päätöksentekoon,” lisää Leino.

Lue lisää: Ota nämä 5 tärkeää asiaa huomioon henkilöstönvaihdoksen, lomien tai sairastumisten varalta

3. Määrittele projektiryhmälle tavoitteet, sekä mekanismit tuloksien seurannalle 

Tehokkaan kommunikaation ja yhteistyön kannalta on myös tärkeää määrittää selkeät virstanpylväät ja tavoitteet projektiryhmälle. Mitä kunkin tiimiläisen tulee saavuttaa ja milloin? Mitkä ovat koko tiimin tavoitteet projektin elinkaaren eri vaiheissa? 

Lisäksi tehtyä työtä ja tuloksia on hyvä mitata koko hankkeen aikana. Seuraamalla koko projektiryhmän ja projektin kehitystä, saadaan koko tiimi pysymään kartalla ja tarvittavia linjamuutoksia voidaan suunnitella ja toteuttaa yhteisvoimin. 

“Projektiin on aina allokoitu tietty rahamäärä, jonka puitteissa projektiryhmä joutuu pelaamaan. Halutun lopputuotoksen saavuttamiseen resurssien puitteissa tulee jo projektia suunnitellessa määrittää mitä projektin kussakin vaiheessa halutaan saavuttaa,” sanoo Leino. 

Semat Oy: Projektityöskentelyn ammattilainen

Semat on täyden palvelun projektitalo. Autamme asiakkaitamme oikean osaamisen löytämisessä ja viemään projekteja maaliin toivotuin tuloksin. Sematin palveluihin kuuluu muun muassa projektipäällikön vuokraus, projektivalmennukset, ja projektitoiminnan kehittäminen.

Vastaamme mielellämme kysymyksiin projektiryhmän rakentamisesta ja onnistuneen projektin käynnistämisestä.

Tehokkaampi ja tuloksellisempi projektinhallinta: onnistu tämän tarkistuslistan avulla

Projektinhallinta on jotain, minkä osaamisesta ja kokemuksesta me Sematilla voimme olla hyvin ylpeitä. Asiakkaidemme projektit voivat olla laajuudeltaan, budjetiltaan ja kompleksisuudeltaan hyvinkin mittavia. Palkkalistoillamme on Suomen taitavimpia projektijohtajia ja päälliköitä, joilla on kivenkova kokemus projektien menestyksekkäästä hallinnasta.

Projektinhallinta koostuu useasta vaiheesta, kuten suunnittelusta, toteutuksesta ja seurannasta. Jokaisella vaiheella on projektikokonaisuuteen liittyvät omat tehtävänsä ja tavoitteensa, ja niiden tehokas hallinta on ratkaisevan tärkeää projektin onnistumisen kannalta. Tutustutaan ensin artikkelin asiantuntijaan ja pureudutaan sitten kuuden kohdan tarkistuslistaan, jonka avulla projektit viedään kunnialla maaliin asti!

Senior Project Manager Ville Mustanoja: Olen aina sanonut kyllä uusille mahdollisuuksille

Haastattelimme tätä artikkelia varten Senior Project Manageriamme Ville Mustanojaa. Ville on työskennellyt Sematilla jo 6 vuotta samassa asiakastoimeksiannossa. Kuuden vuoden aikana hän on ehtinyt vetää läpi huimat viitisenkymmentä tehdasautomaatiojärjestelmien toimitusprojektia! Haastatteluhetkelläkin Villellä oli samaan aikaan käynnissä kymmenen projektia.

Ennen kuin sukelletaan projektinhallinnan syvään päähän, selvitetään, millaisen matkan Ville on nykyiseen tehtävään kulkenut.

”Ennen Sematin listoille liittymistä työskentelin noin 12 vuotta kiinalaisomisteisessa yrityksessä, jossa valmistettiin nestepakkauskoneita. Olin paljon aasialaisten kanssa tekemisissä, mikä on luontevasti jatkunut nykyisessä toimeksiannossa. On tullut reissattua Kiinat, Singaporet, Malesiat ja Taiwanit useampaan otteeseen.

Aloitin huoltoinssinä, siirtyen käyttöönottoihin, ja siitä vetämään toimituksia sekä projektiliiketoimintaa. Etenin aina operatiiviseksi ja tekniseksi johtajaksi asti.

Koulutustaustaltani olen alun perin paperiteollisuuden laitosasentaja. Jatkoin opiskeluja kone- ja tuotantotekniikan parissa ja nyt aikuisiällä opiskelin vielä maisteritutkinnon.

Tuotantotalouden opinnoissa oli jonkin verran projektijohtamisen opintoja, mutta vankka projektihallinnan osaamiseni on kyllä kertynyt käytännön kautta. Olen aina sanonut kyllä, kun on tarjottu uutta työmahdollisuutta tai vastuualuetta”, Ville kertoo.

Tsekkaa nämä kohdat ja onnistu projektinhallinnassa

TARKASTUSKOHTA 1 – Selkeät tavoitteet

Jokaisen projektin on oltava selkeästi määritelty, ja sen tavoitteet on oltava ymmärrettäviä kaikille osapuolille. Tavoitteiden tulisi noudattaa SMART-periaatetta (suomeksi tavoitteiden tulisi olla spesifejä, mitattavia, saavutettavia, relevantteja ja aikarajoitettuja).

”Projektipäällikön olisi tärkeää olla keskusteluissa mukana jo siinä vaiheessa, kun myynti alkaa olla lopuillaan. Projektipäällikön on ehdottoman tärkeää osallistua tavoitteiden asetantaan ja suunnitteluun”, Ville toteaa.

Ville starttaa projektit kutsumalla kaikki sidosryhmät ja projektin osanottajat kokoon kick off -palaveriin.

Sitä ennen Ville miettii itsenäiset milestonet eli virstanpylväät tai tarkastuspisteet projektin matkalle ja merkitsee ne kalenteriinsa. Tarkastuspisteiden avulla Ville hahmottaa, mitä pitää olla valmiina missäkin vaiheessa ja isommat tavoitteet ovat helpompi palastella pienempiin hallittaviin osiin ja vaiheisiin.
Tavoitteiden määrittelyn lisäksi yhtä tärkeää projektinhallinnan kannalta alkuvaiheessa on tunnistaa mahdolliset riskitekijät. Näistä lisää kohdassa 4.

TARKASTUSKOHTA 2 – Projektisuunnitelma

”Projektin ensimetreillä on tehtävä hyvä kädenpuristus ja kapulanvaihto myynnin kanssa. Jatkan siitä, mihin he jäivät, laatimalla käytännön suunnitelman projektille”, Ville kertoo.

Projektinhallintaa auttaakin huomattavasti mahdollisimman tarkka suunnitelma, joka sisältää projektin aikataulun, resurssit ja budjetin. Hyvin tehty projektisuunnitelma auttaa pitämään projektin raameissaan ja varmistamaan sen etenemisen suunnitellusti kohti maaliviivaa.

Tämänhetkisessä toimeksiannossa käyttöönottovaihetta saatetaan suunnitella puolisenkin vuotta etukäteen. Suunnitteluun vaadittava aika riippuukin hyvin paljon projektin luonteesta.

TARKASTUSKOHTA 3 – Viestintä

Hyvä viestintä on avainasemassa onnistuneen projektinhallinnan kannalta, ja siksi tämä kohta onkin kaikista pitkäsanaisin tällä kuuden kulmakiven listallamme!

Heti projektin kärkeen on varmistettava, että kaikki projektin osapuolet ovat ajan tasalla projektin tilanteesta, sekä matkan varrella mahdollisesti (no, melko varmasti) ilmenevistä muutoksista ja ongelmista. Tehokas viestintä parantaa ymmärrystä ja vähentää mahdollisia epäselvyyksiä.

Sano asiat ääneen

”Mitä enemmän projektin alussa sanotaan ääneen asioita, sen parempi. Uskon avoimuuteen ja pidänkin porukkaa luupissa mieluummin liikaa kuin liian vähän. En oikein perusta kahdenkeskisistä juttutuokioista, vaan haluan jakaa aina asioita kaikkien avainhenkilöiden tietoisuuteen. Samoin kuin pidän huolta tarkasta dokumentaatiosta.

Tämä luo myös itselleni turvaa. Jälkikäteen ei tule sanomista siitä, ettei tästä tai tästä kerrottu mitään. Kaikilla projektin osallisilla on oikeus ajantasaiseen tietoon.”

Ville on tiheästi yhteydessä niin asiakkaan suuntaan kuin työstökonevalmistajiinkin.

Viestintää helpottaakseen Ville määrittelee eri projektin osa-alueille osaprojektipäälliköt eli vastuuhenkilöt. Nykyisen toimeksiannon tapauksessa näitä osa-alueita ovat mekaniikka, sähkö ja softa. Lisäksi projekteissa on nimettynä asennusvastaava, käyttöönottovastaava ja koulutusvastaava.

…ja toisaalta, pidä huolta, että asioista jää mustaa valkoiselle.

”Projektinhallinnan kannalta suosin viestinnässä sähköposteja, jotta asioista jää kirjallinen jälki. Olen opetellut tietynlaisen tehokkaan viestintätavan asiakkaiden suuntaan.

Ehdotan asioita tyylillä ”me olemme ajatelleet tehdä asian X näin, käykö tämä teille?” sen sijaan että esittäisin paljon avoimia kysymyksiä. Pyrin suomalaiseen tapaan aika jämptiin viestintään, jottei aikaa kulu esimerkiksi turhiin aivoriihiin, joista saattaisi tulla 10 vastakysymystä”, Ville kuvailee hyväksi havaittua mallia.

Ville kirjaa asioita projektin varrella jatkuvasti muistioihin projektia varten perustetulla Teams-kanavalla.
Villelle on muodostunut omanlainen palaverikäytäntö, jonka hän on havainnut toimivaksi.

”Pidän projektipalaverin joko viikoittain tai joka toinen viikko. Palaveria varten on aina seurantalista, mistä voi pitää silmällä projektin edistymistä. Palavereissa käydään usein läpi budjettia, projektin etenemistä mutta myös mahdollisesti tunnistettuja riskejä.”

Palaverit ovat tehokkaita, ja kestävät noin 30–45 minuuttia.

TARKASTUSKOHTA 4 – Resurssien hallinta

Tarkkaile projektin resursseja, kuten työntekijöitä, laitteita ja materiaaleja. Varmista, että resurssit ovat saatavilla silloin kun niitä tarvitaan, ja optimoi niiden käyttö.

”Aina kuunvaihteessa minulla on intensiivinen vaihe kalenterissa, kun teen raportoinnit ja käyn kaikki budjetit ja projektien statukset läpi. Haluan olla jatkuvasti kartalla siitä, missä mennään niin ihmisten kuin rahapuolenkin suhteen. Ja tietysti aina ihmiset ensin”, Ville painottaa.

Ville jatkaa muistuttamalla, että ei ole ketään ”jokua”, joka voisi tehdä asioita. Jokaiselle asialle on aina oltava resurssoituna vastuuhenkilö ja mieluiten myös varahenkilö. Viime kädessä projektipäällikkö on vastuussa ja hoitaa asian tarvittaessa itse.

”Minulle voi aina soittaa, jos on hätä. Näin ohjeistan aina kaikkia projekteissani. Toisaalta, kun laitan koneen kiinni illalla, niin sitten se pysyy kiinni. Olen kuitenkin aina puhelimen päässä.”

TARKASTUSKOHTA 5 – Riskienhallinta

Identifioi projektin mahdolliset riskit ja laadi suunnitelma niiden hallitsemiseksi. Ennakoimalla ja varautumalla riskeihin voidaan välttää monia ongelmia projektin aikana. Riskienhallinta kulkee koko projektin läpi. Jo kick-offissa pitää miettiä, tunnistetaanko jotain vaaranpaikkoja ja miten niitä ennaltaehkäistään. Jokaiselle osa-alueelle on myös mietittävä vastuuhenkilöt: kuka ottaa koppia, jos jotain ikävää tapahtuu? Ja ennen kaikkea: kuka vastaa taloudellisesti mistäkin?

Riskienhallintaan liittyy myös tietoturvariskit ja tietosuoja. Arkaluontoisia asioita on aina käsiteltävä ehdottoman luottamuksellisesti, ja mietittävä alun alkaenkin sekä tietosuojariskejä minimoiden, kenelle kuuluu mikäkin tieto. Projektinhallinnan ammattilainen osaa luoda ja suodattaa erilaisia jakelulistoja.

”Jo projektin alkutaipaleella on tärkeää osata ennakoida niin henkilöihin, tiloihin, koneisiin tai vaikka IT-puoleenkin liittyvät riskit, ja tehdä suunnitelma niiden ehkäisemiseksi”, Ville huomauttaa.

TARKASTUSKOHTA 6 – Seuranta, arviointi ja palaute

Projektinhallinnasta vastaavan on syytä seurata projektin edistymistä ja arvioida sen tuloksia säännöllisesti. Tarvittaessa matkan varrella voi tehdä muutoksia suunnitelmaan ja resurssien jakamiseen. Ihmiset tarvitsevat motivoituakseen palautetta; sekä rakentavaa että positiivista. Suomalaisessa kulttuurissa on usein niin, että hiljaisuus on hyvä merkki. Kun asiat sujuvat, ei ylimääräistä palautetta anneta. Voisimme oppia paljon kulttuureista, joissa annetaan positiivista palautetta useammin kuin kerran vuodessa pakollisena osana kehityskeskustelua.

Ville nostaakin projektipäällikön tärkeimmäksi ominaisuudeksi sen, että ihmisten kanssa on tultava hyvin toimeen:

”Ihmisten kanssa toimeentulo on projektinhallinnan kannalta kriittistä. Se on ehkä vielä tärkeämpää kuin avoimuus. On kyettävä puhumaan kaikesta, myös hankalammista aiheista kuten esimerkiksi rahasta.”

Projekteista tulee aina ottaa opiksi, jotteivat mahdolliset virheet toistuisi jatkossa. Projektin viimeinen vaihe ennen sen sulkemista onkin lessons learned, jonka tulemana projektissa ilmenneitä tärkeitä asioita nostetaan kehityskohteiksi ja huomioon otettavaksi seuraavissa projekteissa. Mukana olleille henkilöille on myös tärkeää antaa palautetta, ja käydä läpi projektin onnistumiset ja opit henkilökohtaisellakin tasolla.

Parasta Villen työssä: vapaus ja lopputulokseen vaikuttaminen

Loppuun Ville kertoo, mikä on parasta hänen työssään:

”Projektinhallinnassa nautin eniten siitä, että minulla on tietynlainen vapaus tehdä asioita ja pääsen vaikuttamaan suuresti projektin lopputulokseen. Nimittäin: sen näköinen projekti ja lopputulema kuin projektitiimikin. Jos laistetaan asioissa, ei lopputulos ole hyvä. Jos tehdään interaktiivisesti asioita, saatetaan saavuttaa jopa parempi lopputulos, mitä olisi osattu odottaa.”

Ville kiittelee myös Sematia työnantajana, että Sematin listoilla on hyvä olla projektinhallinnan ammattilaisena:

”Kun Sematilla työskentelee, on myös omanlainen vapaus. Vähän kuin yrittäjänä olisi. Voin lämpimästi suositella Sematia sellaisille projektinhallinnan erityisasiantuntijoille, jotka haluavat työllistyä mielekkäisiin ja sopivan haastaviin projekteihin, aina kunkin omaa kokemustaustaa ja osaamista mukaillen.”

Mikromanageeraamista ei Sematilla harrasteta. Ammattilaisten osaamista kunnioitetaan. Kun asiat tekee parhaansa mukaan ja tunnollisesti, se riittää. Aina jos tarvitsee tukea ja sparrausta, sitä saa”, Ville jatkaa.

Hyvin hallittujen projektien avulla voidaan saavuttaa halutut tavoitteet, säästää resursseja ja vähentää riskejä. Projektinhallinta ei ole stressaavaa nuoralla tanssimista tai tulipalojen sammuttelua silloin, kun asiat on suunniteltu hyvin, projektille on asetettu realistiset tavoitteet, eri osa-alueille on nimetyt vastuuhenkilöt ja kun projektissa viestitään aktiivisesti sekä avoimesti. Projektinhallinta voidaan monessa toimintaympäristössä nähdä myös ennen kaikkea ihmisten johtamisena.

Jos organisaatiossasi on tarvetta vahvalle projektinhallinnan ammattilaiselle, ole yhteydessä! Sematin henkilöstöstä löydät Suomen parhaita projektinhallinnan osaajia. Katso tästä ihmisemme.

Tiedolla johtaminen – Jos haluat johtaa tiedolla, älä toimi näin!

Tiedolla johtaminen

Peukutamme intuitiota, mutta se minkä puolesta tosissaan tuuletamme Sematilla, on tiedolla johtaminen. Tiedolla johtaminen on merkittävä voimavara, joka antaa organisaatiolle mahdollisuuden tehdä oikeita päätöksiä ja kohdata haasteet faktaan pohjautuvalla lähestymistavalla.

Tiedolla johtaminen ei ole kapulakielinen termi tai teoreettinen konsepti, vaikka se siltä voi alkuun kuulostaa. Se on käytännönläheinen ja dynaaminen prosessi, joka luo perustan yrityksen menestykselle ja jonka pitäisi olla yhtä sujuvaa ja rutinoitua kuin vessapaperin tilaamisen!

Tiedon kerääminen ei kuitenkaan ole itsestäänselvyys; monet yritykset kamppailevat paikkansapitävän datan puutteen kanssa, vaikka se on olennainen osa tehokasta päätöksentekoa.

Tiedon keruuseen, säilyttämiseen ja jakamiseen kannattaisi kuitenkin jokaisen nykyaikaisen organisaation panostaa. Lue eteenpäin niin ymmärrät miksi!

Mistä tiedolla johtamisessa oikein on kyse?

Jos pitäisi yhdellä lauseella kuvata, mistä tiedolla johtamisessa on kyse ja miksi tämä artikkeli on aikasi arvoinen, niin se tulee tässä:

Tiedolla johtamisen ydinajatus on pyrkiä tuottamaan niin hyvää dataa, että sen pohjilta saadaan oikeita päätöksiä tehtyä ja projektit johdettua menestyksekkäästi maaliinsa.


Tiedolla johtaminen ei ole pelkkää datan keruuta; se on myös sen ymmärtämistä ja soveltamista. Se on taito erottaa olennainen epäolennaisesta, tunnistaa mahdollisuudet sekä ennustaa tulevat haasteet. Se auttaa organisaatiota tekemään oikeita valintoja, olipa kyseessä vaikkapa strategian muutosprojekti, tuotekehitysprojekti tai uuden laitoksen käyttöönottoprojekti.

Me Sematilla ymmärrämme, että menestyksen avain on tehokas tietovirta. Projektin kivijalan luo projektisuunnitelma, jossa määritellään tavoitteet ja toimintatavat. Resurssien suunnittelusta aina budjetin hallintaan, tiedon virtaus on kaiken lähtökohta. Kaikki tulisi suunnitella huolella parhaan käytössä olevan tiedon mukaan.

Tieto ei ole vain johdon käytettävissä, vaan se kulkee läpi koko organisaation. Käytännön tasolla tämä tarkoittaa, että eri osapuolet raportoivat ja kirjaavat tietoa systemaattisesti järjestelmään, johon kaikilla projektiin kuuluvilla henkilöillä on pääsy. Jokaisen päätöksen tulee olla perusteltu ja perustua saatavilla oleviin faktoihin.

Artikkelin asiantuntija: Pasi Niemi, VP Project Business

Tätä artikkelia varten on haastateltu Pasi Niemeä, joka johtaa operatiivista toimintaa ja toimii virallisesti projektiliiketoiminnan vetäjänä meillä Sematilla.

Pasi on pitkän linjan ammattilainen, joka on hionut johtamistaitoaan huippuunsa vuosien varrella.

Ennen Sematille liittymistä Pasi kerrytti vankan kokemuksen puolustusvoimissa ja puolustusvälineteollisuuden parissa, toimien operatiivisissa johtotehtävissä yhteensä yli 30 vuotta. Tämä kokemus heijastuu hänen projektijohtamisen lähestymistapaansa, jossa yhdistyvät strateginen näkemys, käytännön osaaminen sekä erittäin vahva faktaan ja dataan nojaaminen.

Pasi on toiminut myös johtamistaidon opettajana 8 vuotta. YAMK-opinnoissa puhutaan paljon tiedolla johtamisesta teoriatasolla, mutta liike-elämässä kaikki on yhdistettävä käytäntöön.

”Tiedon avulla voidaan tehdä perusteltuja päätöksiä, välttää virheitä ja kehittää toimintaa jatkuvasti. Yrityksen kulttuuri rehellisyydestä ja realismin arvostamisesta auttaa varmistamaan, että kaikki päätökset perustuvat tosiasioihin, ei harhakuviin”, Pasi pohjustaa itselleen tärkeään aiheeseen.

– Pasi Niemi, VP Project Business

Yleisimmät karikot tiedolla johtamisessa: lue nämä tarkkaan ja kierrä kaukaa!

Tiedolla johtaminen ei ole mikään kaikista simppelein taiteenlaji. Aiheesta ei turhan usein keskustella, vaikka todellakin pitäisi. Väärälle tielle saatetaan eksyä turhan helposti, kun sitä tietoa ei tiedolla johtamisesta ole.

Kehotamme siksi lämpimästi ottamaan vaikkapa kahvikupin seuraksi ja lukemaan artikkelimme loppuun asti. Voit säästää sievoisen summan, kun et kopsahda näihin yleisimpiin kompastuskiviin:

1. Tilannekuvan perustaminen mututuntumaan

”Olen saanut sellaisen käsityksen, että…”
”Olen siinä uskossa, että…”
”Fiilikseni on…”

”Pidetään sormet ristissä, jotta…”

Jos kuulet tällaisia lauseenaloituksia projektipalaverissa, tiedät, että nyt voidaan olla menossa metsään.

Projektin tilannekuvaa käsitellessä ei sormien ristiminen auta, vaikka muuten emme ota kantaan uskon asioihin. Paitsi toteamalla, että uskominen projektien maaliin menoon on tärkeää. Jos onnistumista ei pidetä mahdollisena, ja nähdään vain kauhukuvia, ei pitkälle pötkitä. On tärkeää nähdä horisontissa siintävä projektin onnistunut lopputulos.

Mutta: jotta projekti saadaan vietyä maaliin sovituissa raameissa, on oltava brutaalin raakaa faktaa siitä, miten projektissa aikuisten oikeasti menee. Korulauseet ja mututuntumat on syytä jättää pois, kun tarkastellaan projektin tilannekuvaa.

Tilannekuva tarkoittaa siis realistista, faktoihin ja tietoon perustuvaa statuskatsausta siihen, missä projektissa mennään; niin aikataulun, resurssoinnin kuin budjetinkin suhteen. Tilannekuvassa käydään läpi myös onnistumiset, haasteet ja riskit. Katsotaan hieman taaksepäin, keskitytään eniten nykyhetkeen ja vilkaistaan aavistuksen verran myös tulevaan.

2. Fiilispohjainen päätöksenteko

Päätöksentekoon liittyy usein intuitiivista näkökulmaa – varsinkin, jos omaa kokemuksen syvän rintaäänen aiheesta X.

Projektissa työskentelevän henkilön päätöksentekoon vaikuttaa yllättävän usein hänen omat vaikuttimensa, motiivit ja tunteet.

”Todella moni päätös syntyy alitajuisesti, perustuen päättäjän omakohtaiseen kokemukseen. Oma pää saattaa olla pölkyllä tai vähintään maine vaarassa. Saatetaan ”seivailla” omaa tai kaverin tonttia, ja jättää totuus kohtaamatta. Helposti suolletaan selityksiä ja annetaan mielikuva- ja fiilispohjaisia vastauksia. On erittäin inhimillistä, että ihminen tekee päätöksiä tunteella – vaikka luulisi järjen olevan vallassa”, Pasi kuvailee.

Mutta: pelkällä intuitiolla ei voi projekteissa päätöksiä tehdä. Tarvitaan oikeaa dataa, koska se ei ole väärässä. Sillä ei ole mielipidettä, se vain on.

Kun arvailun ja mututuntuman sijaan aletaan perustaa päätökset vankkoihin tosiasioihin, luodaan luottamusta organisaation päätöksentekoprosessiin niin sisäisesti kuin ulkoisestikin.

Tiedolla johtaminen ei ole vain yksilön työkalu, se on koko organisaation voimavara.

3. Tiedon keräämättömyys

Niin: vaikka yllä olevat seikat sisäistettäisiinkin, ei siitä ole hyötyä, jollei tietoa systemaattisesti ja aktiivisesti kerätä!

Tiedon kerääminen ei olekaan lainkaan itsestäänselvyys; monet yritykset kamppailevat oikeanlaisen datan puutteen kanssa, vaikka tänä päivänä voisi ajatella, että hukumme tietoon.

Tuiki tärkeää onkin ymmärtää, millaista tietoa on olennaista kerätä ja luoda selkeät prosessit ja toimintatavat sille, miten tiedon keruu yrityksen arjessa tapahtuu. Ihmisiä on opastettava ja osallistettava tiedolla johtamisen talkoisiin.

”Käytännössä laajat projektit on syytä palastella ja osavastuuttaa osaprojektipäälliköille, joilla on hyvä substanssiosaaminen omasta osa-alueestaan. Heidän pitäisi vastata oman tonttinsa datasta ja sen kirjaamisesta. Kannattaa myös huomata, ettei projektipäälliköillä ole aikaa juosta joka asian perässä. Tiedon pitää löytyä helposti ja nopeasti, jotta tiedolla johtaminen onnistuu”, Pasi kertoo.

Voisi myös luulla, että tiedon keräämättömyys on pienten firmojen ongelma, mutta todellisuudessa monella suuryritykselläkin voisi olla peiliin katsomisen paikka. Joskus yrityksen tuote tai palvelu voi olla niin vetävä, että menestys sokeuttaa, ja vasta myöhemmin haasteita kohdatessa huomataan, että tietoa olisikin pitänyt kerätä ahkerammin ja aikaisemmin.

4. Anna potkut ratkaistaksesi ongelman

Jos projektissa sakkaa, asiat laahaavat tai virheitä syntyy, potkujen antaminen ei monestikaan ole tehokas ratkaisu. Vaikka näin saatetaan erehtyä kuvittelemaan, sillä on aina paljon helpompi lähteä syyttämään yksittäistä ihmistä, kuin selvittää juurisyyt perusteellisesti. Harvoin kukaan osaava, motivoitunut ja tunnollinen työntekijä huvikseen tekee virheitä tai myöhästyy aikatauluista.

Usein pohjalla on yksinkertaisesti liian iso työtaakka tai jaksamishaasteet. Kun asioita lähdetään selvittelemään ja pintaa rapsuttelemaan, voi pinnan alta löytyä esimeriksi mahdoton aikataulu, liian laaja työnkuva, huono johtaminen tai työpaikka, joka ei tue työntekijän hyvinvointia ja kannusta onnistumaan.

Projekteissa todellista vastuunkantoa osoittaa projektinjohto, joka uskaltaa haastaa, mutta katsoa myös peiliin ja lähteä korjaamaan oikeaa asiaa eikä suoriltaan esimerkiksi vaihtamaan ihmistä.

”Ensiarvoisen tärkeää on myös oikeanlainen roolitus ja vastuuttaminen. Projektin johtaminen vaatii ihmistuntemusta. Pitää ymmärtää, millaista osaamista ja millainen tyyppi tarvitaan mihinkäkin tehtävään. Jos ongelmia tulee, voisiko työtehtäviä viilata, selkeyttää tai vaihtaa?

Sekä: jos ja kun projektiin palkataan uusia ihmisiä, on todella tärkeää kertoa mahdollisimman rehellisesti, millaisesta työnkuvasta on kyse. Tällöin ihminen pääsee aidosti arvioimaan omaa soveltuvuuttaan haettavaan tehtävään ja virherekrytoinneilta vältytään.” huomauttaa Pasi.

5. Pidä projektipalavereita, jotka ovat pikemminkin kahvittelutilaisuuksia

Kahvittelulle on omat hetkenä. Projektipalavereiden on tarkoitus olla sopivan tiukkoja kokouksia, joissa käsitellään kunkin projektiosa-alueen tilanteet, onnistumiset ja mahdolliset onnistumisen esteet, sekä käydään läpi, miten menee aikataulullisesti, resurssimielessä ja budjetin puolesta.

Näiden on tarkoitus johdettuja ja suunniteltuja tilaisuuksia, ilman vellovaa keskustelua.

Kenenkään osallistuja ei tulisi päässään ajatella, että ”täällä mä nyt istun mutten tiedä mitä mä täällä teen”.

Projektipalavareiden on tarkoitus noudattaa tietynlaista protokollaa. Osallistujien on syytä tietää, mitä tietoja heidän pitää ennen palaveria hankkia ja palaveriin tuoda.

Hyvä toimintatapa on esimerkiksi jaettava (yhteisesti muokattavassa pilvipalvelussa, kuten Teamsissä tai Google Drivessa oleva) muistio, jonne jokainen osallistuja etukäteen täyttää oman osa-alueensa tiedot. Tiedolla johtaminen ei ole vaikeaa sitten kun selkeät toimintatavat ja prosessit on luotu”, vinkkaa Pasi.

Huomaathan, että luonnollisesti myös tietojärjestelmien ja tietosuoja-asioiden on oltava kunnossa, ja nämä kannattaa hankkia niihin erikoistuneelta taholta.

6. Älä ota opiksesi

Kuulostaa ehkä kliseeltä, että virheistä kannattaa ottaa opiksi, mutta projektijohtamisen saralla se on äärimmäisen tärkeää. Kun tietoa menneistä projekteista on kertynyt, kannattaa kerättyä tietoa ehdottomasti hyödyntää. Tämä parantaa ennustettavuutta ja vältytään tekemästä samoja virheitä uudestaan ja uudestaan.

Kun haluat, että projektiasi vetää tiedolla johtamisen ammattilainen, ota meihin yhteyttä

Meillä Sematilla on vahva kulttuuri tiedolla johtamisen lisäksi myös realismin arvostamisesta.

Pasi korostaa: ”Realistinen näkökulma on Sematin vuokraprojektipäälliköiden ja -johtajien työssä avainsana. Tämä tarkoittaa sitä, että meidän projektipäällikkömme uskaltavat kohdata epämiellyttäviäkin faktoja ja haasteita sekä nostaa ne esiin. He perustavat johtopäätöksensä aitoon dataan. Tällainen rehellinen ja tosiasialliseen tietoon perustava arvio auttaa paitsi välttämään virheitä myös kehittämään toimintaa jatkuvasti.”

Sematin asiakkaat usein helpottuvat, kun he huomaavat, että sematilaiset ovat kokeneita tekijäihmisiä. Sematilaisilta odotetaankin suunnitelmallisuutta, ennustettavuutta, ja sitä, että saadaan oikeaa tietoa ja paikkansapitäviä tilannekuvia.

Toimintatapamme on rakentaa räätälöidyt projektijohtamisen ratkaisut yhdessä asiakkaan kanssa, asiakasyrityksen näköisesti ja toimintaympäristöön istuvasti. Joskus systeemit ovat jo valmiina ja silloin pitää vaan niin sanotusti kääriä hihat ja mennä kaivamaan ojaa. Tapaammekin sanoa: enemmän tekoja ja vähemmän puhetta. Puku päällä ja solmio suorana yksinpuhelu ei ole meidän juttumme.

Jos tämä resonoi, ja sinulla on tarve projektiammattilaisille, joilla ei helposti mene sormi suuhun ja jotka saavat tiedon laulamaan organisaatiossanne, ota yhteyttä:

Jani Rathgeber
Managing Director
Myynti ja asiakkuudet
Puh. +358 40 506 8116

Pasi Niemi
Vice President, Project Business
Projektiliiketoiminta
Puh. +358 40 869 6745

Projektinjohto pulassa? Ota nämä 5 tärkeää asiaa huomioon henkilöstönvaihdoksen, lomien tai sairastumisten varalta

Kaksi projektipäällikköä seisomassa tiilirakennuksen vieressä.

Jokainen projektinjohtoa hoitanut tietää, kuinka kriittistä projekteissa on niiden saumaton jatkuvuus, aikataulussa pysyminen ja tavoitteisiin pääseminen, tilanteessa kuin tilanteessa.

Kun eteen sattuu henkilöstövaihdos, päiviä ei ole hukattavaksi, saati sitten viikkoja tai kuukausia. Kulut juoksevat, paine on kova, ja paljon on pelissä – oli kyse sitten satojen tuhansien tai satojen miljoonien projektista.

Kesä ja kärpäset pistävät erityisesti projektinjohdon raapimaan päätään.

Kesäaikaan lomitukset ja henkilöstönvaihdokset aiheuttavat nimittäin hyvin usein haasteita, jotka voi kampittaa hyvällä suunnittelulla.

Tässä artikkelissa annamme vuosikymmenten kokemuksemme syvällä rintaäänellä 5 parasta vinkkiämme siihen, miten vältät katastrofit ja varmistat projektisi saumattoman jatkumon myllerrysten aikana.

Mutta ensin: mikäli nyt hiki nousee otsalle ja toteat tulipalon jo syttyneen, ei hätää. Semat palvelee ja auttaa sammuttamaan tulipalot. Pikainen tarve ja sen täyttäminen on meille arkipäivää, myös kesäisin.

Kun projektipäällikkö tai projektijohtaja sairastuu yllättäen tai ilmoittaa ottaneensa vastaan uuden pestin, ei aikaa ole hukattavaksi. Korvaajan rekrytointi kestää yksinkertaisesti liian kauan, koko rekryprosessi ja irtisanomisajat huomioiden. Ratkaisu on vuokraprojektipäällikkö tai -johtaja.

Sematin listoilla ovat Suomen kokeneimmat, ihmisjohtajuustaidoista tunnetut projektipäälliköt ja projektijohtajat. Ulkoinen projektipäällikkö tai -johtaja on mahdollista saada aloittamaan niinkin pian, että huokaiset helpotuksesta aiemmin kuin arvaatkaan. Olemme vain yhden puhelinsoiton päässä – oli lomasesonki tai ei. Löydät suorat puhelinnumerot ja meiliosoitteet artikkelin lopusta.

Ja nyt, kun tiedät avun oleva lähellä, vedetään hetki syvää henkeä, ja otetaan haltuun viisi konkreettista vinkkiä, joiden avulla henkilöstövaihdostilanteet yms. muuttujat projekteissa hoidetaan mahdollisimman kivuttomasti jatkoa ajatellen.

1. Asioiden dokumentointi

Valitettavan usein tärkeät asiat ovat lähtevän/lomailevan/sairastavan henkilön sähköpostissa. Ja pahimmillaan vain kyseisen henkilön päässä. Projekteissa on syytä varmistaa, että tapana on dokumentoida kaikki, palaverimuistioista alkaen. Kaikki oleellinen tieto kannattaa tallentaa pilvipalveluun, verkkolevyille tms. turvalliseen paikkaan, jotta tiedostoihin pääsee tarvittaessa käsiksi muutkin. Myös tietosuoja pitää huomioida.

Mikäli henkilöstövaihdostilannetta voi ennakoida, kannattaa saman tien varmistaa tiedon eteenpäin kulku.

2. Kattava perehdytys

Kun ulkoinen projektipäällikkö, projektijohtaja tai muu henkilö aloittaa, paras toimintatapa olisi, jos hän ehtisi hetken työskennellä vanhan tekijän kanssa yhtä aikaa. Tällöin tiedon siirto tapahtuu luontevimmin. Limittäin tapahtuvasta henkilöstövaihdoksesta on paljon hyviä kokemuksia, mutta tämä edellyttää tietysti lähtevän henkilön yhteistyökykyä ja -halukkuutta.

Perehdytystä tarvitaan muiltakin organisaation funktioilta, jotta talo, sen toimintamallit, kulttuuri, järjestelmät yms. tulevat heti alussa mahdollisimman tutuiksi. Selkeä perehdytyssuunnitelma ja -aikataulu on järkevä toimintatapa.

3. Käytännön asiat

Tilaa kone ja tunnukset asap. IT-osastoon kannattaa olla saman tien yhteydessä, kun on tiedossa uusi henkilö. Tietokoneen, puhelimen ja eri tunnusten tilaus ja luonti voi kestää yllättävän kauan.

4. Projektijohdon ja avainhenkilöiden sijaisten nimeäminen

Kukaan ei ole korvaamaton. Ihan kuten monessa projektinkin osasessa tai vaiheessa on plan B, niin jos vain suinkin mahdollista, olisi kaikille kriittisille projektissa mukana oleville henkilöille mietittävä mahdollinen korvaaja tai varahenkilö.

Kun vuokraat projektipäällikön tai -johtajan Sematilta, sinun ei itse tarvitse huolehtia tästä. Meillä on aina nimetty back up olemassa. Elämä voi yllättää ja heitellä, ja koskaan ei tiedä mitä huominen tuo tullessaan; varsinkaan projektin usein hyvin jännittävillä ja tapahtumarikkailla taipaleilla.

Mutta kun hankit ulkoisen projektipäällikön tai projektijohtajan Sematilta, sinulla on yksi stressinaihe vähemmän.

5. Ripeä toiminta

Viimeinen muttei missään nimessä vähäisin vinkki: kun korviisi kantautuu tieto henkilön lomasta, lähtemisestä tai sairastumisesta, toimi heti. Tartu puhelimeen ja soita saman tien Sematin Janille tai Pasille. Suorat numerot ja meiliosoitteet löydät artikkelin lopusta.

Mitä nopeammin otat yhteyttä, sitä ripeämmin me aloitamme oman prosessimme täydellisen mätchin löytämiseksi. Meillä on palkkalistoilla 22 projektinjohdon ja projektinhallinnan konkaria, ja näiden lisäksi laaja pool profiililtaan samantasoisia henkilöitä, jotka ovat vain puhelinsoiton päässä.

Nopeimmillaan uusi henkilö starttaa teillä jo ensi viikolla. Esimerkiksi viime vapun aikaan tapahtui seuraavaa: esittelimme kandidaatin asiakkaalle vappua edeltävänä torstaina. Asiat etenivät ja perjantaina tehtiin sopimukset. Henkilö aloitti asiakkaalla vapun jälkeisenä tiistaina.

Emme kuitenkaan voi tietenkään taata aina yhtä salamannopeaa toimintaa. Asiat sujuvat kuten vappuna silloin, kun kaikki tähtimerkit ovat kohdallaan. Joskus juuri sopivan henkilön löytäminen kestää kauemmin.

Meille Sematilla nopeuttakin tärkeämpi arvo on nimittäin laadukkuus kaikessa. Emme koskaan tee matchejä ripeys edellä, vaan priorisoiden sopivuuden, oikeanlaisen taustan ja profiilin. Emme kuitenkaan tuijota substanssiosaamista, vaan enemmän henkilön ihmisten- ja projektinjohtotaitoja. Monilla listoillamme onkin jopa toimitusjohtajatason kokemusta.

Tarvetta ulkoiselle projektinjohdolle?

Siinä parhaat vinkkimme pienten ja suurten kriisien välttämiseksi projektinjohdossa! Ja vaikka nyt olisitkin jo myrskyn silmässä, me lupaamme, että valoa on näkyvissä ja juuri teille sopiva vuokraprojektipäällikkö tai -johtaja siintää jo kiikarissamme.

Ota yhteyttä, kun haluat vähemmän puhetta, enemmän tekoja ja tuloksia.

Jani Rathgeber
Managing Director
Myynti ja asiakkuudet
Puh. +358 40 506 8116

Pasi Niemi
Vice President, Project Business
Projektiliiketoiminta
Puh. +358 40 869 6745

Projektipäällikkö Ville Mustanoja: Ulkoinen projektipäällikkö tuo tuoretta näkökulmaa projekteihin

Projektipäällikkö Ville Mustanoja oli nuorempana maajoukkuetason jalkapalloilija, ja nuoruudessa ammennetut joukkuepelin opit ohjaavat myös hänen johtamisfilosofiaansa. “Projektipäällikkö on projektin luottopuolustaja ja hänen tehtävänään on taata asiantuntijoille eväät suoriutua omista tehtävistään ilman ulkopuolista kohinaa”, Ville sanoo.

Projektipäällikkö Ville Mustanoja.

Ville mukaan projektipäällikön on tarvittaessa muunnuttava joukkueen valmentajaksi ja hänen tehtävänään on ohjata laivaa oikeaan suuntaan ja ottaa mahdolliset iskut vastaan. Jokaiselle pelipaikalle pitää löytää oikea henkilö ja ”joku” ei voi koskaan tehdä asioita.

”Asetan aina oman vaatimustasoni ja tavoitteet korkealle. Jos kukaan ei osaa, tai tiedä, niin loppukädessä projektipäällikön on opeteltava ja tehtävä itse.”

Ville nimeääkin ammattitaitoisen projektipäällikön vaatimuksiksi halun sisäistää ja oppia uutta, kyvyn mukautua ja ottaa tilanteet nopeasti hallintaan. ”Varsinkin ulkopuolisen projektipäällikön osalta tämä vain korostuu. Ulkopuolisella projektipäälliköllä ei ole montaa kuukautta aikaa opiskella uusia asioita.”

Sematilla Ville on työskennellyt projektipäällikkönä vuodesta 2017. Sematilla asiakastoimeksiannoissa Ville on johtanut muun muassa tehdasautomaatiojärjestelmien toimitusprojekteja, joista suurin osa ovat suuntautuneet Aasiaan. Näiden lisäksi hän on osallistunut monipuolisesti asiakkaiden projekti- ja liiketoiminnan kehittämiseen.

Villen kokemus projektien johtamisesta ulottuu laidasta laitaan, mutta yhdistävänä tekijänä projekteilla on ollut kansainvälisyys. ”Kun katson ajassa taaksepäin, niin olen toiminut aikalailla 15 vuotta kansainvälisellä kentällä. Äkkiä laskettuna olen tehnyt projekteja 15–20 eri maassa, mutta määrällisesti suurin osa on ehdottomasti ollut Aasiassa ja etenkin Kiinassa. Kyllä näiden vuosien aikana on tullut melko hyvä ymmärrys aasialaisiin kulttuureihin ja toimintatapoihin.”

Jokaisesta projektista saisi varmasti ihan oman tarinansa, mutta muutamaa projektia Ville muistelee erityisellä lämmöllä. ”Nuorina poikina perustettiin urheiluseura, jolla sittemmin voitettiin Suomen mestaruus, Suomen Cup-mestaruus ja pelattiinpa vielä Euroopassa UEFA-cupia. Se oli aivan erityislaatuinen projekti ja tarina osaltaan jatkuu edelleen. Pari kertaa olen saanut vetää projekteja, kun on siirretty kokonaisia tuotantolaitoksia paikasta toiseen. Se on sikäli ihan oma maailmansa, että niissä on pakko olla tosi syvällä mukana aina esisuunnittelusta luovutukseen asti ja hands on-mentaliteetilla. Muuttujia ja huomioitavia asioita on niin paljon, että siinä ei voi yhtään oikaista. Se on 24/7-hommaa.”

Ensikosketuksen Sematiin Ville sai etsiessään uusia vaihtoehtoja edellisen työnantajan konkurssin myötä vuonna 2016. Aika ei kuitenkaan ollut kypsä vielä tuolloin, vaan Ville jäi ensi vaiheessa asiantuntijaksi siivoamaan konkurssipesää ja myöhemmin paikallisjohtajan ominaisuudessa pyörittämään ulkomaalaiselle sijoitusyhtiölle perustamaansa suomalaista tytäryhtiötä. Kuitenkin parhaat mahdollisuudet tulevat usein odottamatta ja niin tälläkin kertaa.

”Rathgeberin Jani Sematilta soitteli juuri kesälomien kynnyksellä ja itselleni aika oli erittäin otollinen. Kyllä siinä montaa asiaa joutui mielessään pyörittelemään, mutta Semat oli tehnyt jo ensimmäisellä kerralla hyvän vaikutuksen ja jollain tavalla heitetty haaste oli mielekäs. Ei siinä lopulta kauaa mennyt, kun tein päätöksen hypätä Sematin kelkkaan. Asiakastoimeksianto käynnistyi heti ja samalla reissulla olen edelleenkin.”

Villen mielestä ulkoisen projektipäällikön vuokraamista harkittaessa ja hankkiessa asiakas voi saavuttaa monenlaisia synergiaetuja. Yhden intresseissä voi olla tarve puskuroida oman organisaation työkuormaa, toisella voi olla tarve jollekin ennalta määrätylle projektille, kolmas haluaa apuja projekti- tai liiketoiminnan kehittämiseen ja neljännen vaatimukset voivat ovat jotain aivan muuta.

”Ulkoinen projektipäällikkö näkee asiat yleensä laatikon ulkopuolelta ja asiakasorganisaatio saa parhaimmillaan hyviä ajatuksia oman toimintansa kehittämiseen. Toisaalta taas, varsinkin Sematin kohdalla takana on aina osaavan ja monipuolisen organisaation tuki takana. Meillä on niin leveä osaamisportfolio, että tarvittaessa saa aina sparrausta organisaation sisältä. Sematilla on aina ollut hyvä tekemisen meininki ja tuntuu, että tekemisen taso vain paranee.”

Ulkoista projektipäällikköä hankittaessa tulee alkumäärittely tehdä selkeästi, aivan kuten projekteissa itsessäänkin. Mitä odotetaan, millaisella aikataululla ja mitkä ovat valtuudet, sekä toimeksiannon mukanaan tuomat vastuut.

”Itse ajattelen asian niin, että Sematin tapauksessa projektitoimeksiannot ovat aina kolmikantaisia: Toimeksiantaja, toimeksisaaja ja projektipäällikkö. Mitä vähemmän jälkikäteen keskusteluille on tarvetta, sen paremmin määrittely on onnistunut.”

Villen mielestä ulkoisen projektipäällikön vuokraamisessa etuna on, että tällöin vetovastuu tulee oman organisaation ulkopuolelta. Vuokraprojektipäälliköllä ei ole myöskään mitään ennakkokäsityksiä tai -asenteita, hänellä ei ole tarvetta tavoitella omaa etua, eikä hänellä ole tietoa vaikkapa sisäisistä ristiriidoista. ”Se on varmasti yksi vuokraprojektipäällikön eduista, että positiivinen vire tekemisessä säilyy ja fokus on asetetuissa tavoitteissa.” 

Semat tarjoaa ammattitaitoisia projektipäälliköitä ja -johtajia pitkiin ja lyhyisiin toimeksiantoihin, osa-aikaisesti tai täysipäiväisesti. Lue lisää projektipalveluistamme.

Kustannussäästöjä ammattimaisesti hoidetuilla teollisuuden hankinnoilla

Hankinnalla on merkittävä vaikutus yrityksen kannattavuuteen ja tulokseen. Ammattimaisesti hoidettu hankinta voi tuoda suuria kustannussäästöjä yritykselle. Hankinta ei ole vain operatiivista toimintaa – sen johtamisella ja kehittämisellä on suuri merkitys liiketoimintaympäristön muuttuessa jatkuvasti.

Projektijohtaja Jani Perälä.

Siitä huolimatta, että hankinta on ratkaiseva rooli yrityksen toiminnassa, monessa yrityksessä hankintaa hoidetaan OTO:na, eikä hankintastrategiaa ole. Strateginen ote hankintoihin tuo mukanaan säästöjä ja toimintavarmuutta.

Sematilla on laajamittaista käytännön kokemusta hankinnasta sen kaikkine osa-alueineen. Tarjoamme erityistä hankintaosaamista, jolla vastataan asiakkaan kaikkiin tarpeisiin hankinnan saralle. Käytössämme on Semat P5 -malli, jonka avulla voimme helposti määritellä asiakkaan tarpeisiin sopivan palvelutason.

”Hankinnan arvo tajutaan usein vasta silloin, kun joku asia menee saatavuuden, laadun tai hinnan vuoksi pieleen”, kertoo Sematin hankintaguru, projektijohtaja Jani ”Hankintaäijä” Perälä, jolla on mittava kansainvälinen kokemus toimitusketjuista, hankinnasta ja logistiikasta. ”Pitkän aikaa on ollut suunnitelmissa tuoda Sematin käytännön karaistaman hankintaosaamisen tuotteista omaksi palvelukseen. Kysyntää selvästi on ja meillä on käytännön osaamista valtavasti. Hankinnan kokonaisvaltaiset palvelut tukevat myös Sematin olemassa olevaa palvelutarjontaa.”

Olemme pilotoineet hankinnan palveluitamme viimeisen vuoden aikana menestyksekkäästi. Lue, millaisia hyötyjä hankinnan kehittäminen toi Koskiselle.

Tutustu Sematin hankinnan kehittämiseen ja muihin toiminnan kehittämispalveluihin.

Erja Lyytinen: Yhteinen päämäärä on hyvän tiimityön perusta

”She is the future”, on kitaristi Carlos Santana sanonut Erja Lyytisestä. Lyytinen, 44, on suomalainen blueskitaristi, laulaja ja lauluntekijä, joka niittää suurta suosiota maailmalla. Maailman arvostetuimpana kitaralehtenä pidetty Guitar Player nosti hänet juuri isosti esiin uusimmassa numerossaan.

Vuonna 2020 hänet valittiin maailman tällä hetkellä toiseksi parhaaksi kitaristiksi brittiläisen Total Guitar -lehden äänestyksessä. Vuonna 2017 hän voitti parhaan kitaristin palkinnon European Blues Awardseissa Englannissa.

Bändi on asiantuntijaorganisaatio

Ammattimuusikon työ on vaativaa asiantuntijatyötä ja hyvällä johtamisella on suuri merkitys myös yhtyeen sisällä. Tiimityöskentely on oltava saumatonta, jotta homma toimii.

Erja Lyytinen, oikealla basisti Tatu Back ja vasemmalla rumpali Iiro Laitinen.

– On haaste toimia yhtyeessä solistina ja samaan aikaan bändin johtajana, kertoo Lyytinen.

– Kun työskennellään taiteellisessa ympäristössä, täytyy muistaa, että ympärillä on paljon luovia, herkkiä persoonia. Kovat ratkaisut ja päätökset saattavat pahimmassa tapauksessa pilata taiteellisen luomisen tai jopa koko keikkakokemuksen.

Soittaessa bändin sisäinen kemia on oleellinen asia. Sen lisäksi, että äänen volyymi on balanssissa, yhtyeen henkinen ilmapiiri täytyy olla balanssissa. Soittajien välinen eripura, tai vastaavasti vahva henkinen yhteys luovat vireen, joka näkyy ja kuuluu, vähintäänkin bändin muille jäsenille, jos ei myös yleisölle.

Tiiminsä johtajana Lyytinen on vastuussa siitä, että bändin sisäiset kemiat ovat kunnossa, kaikkia arvostetaan ja kuunnellaan, ja kohtelu on tasavertaista. Rajat työnteon ja hauskanpidon välillä ovat myös häilyviä verrattaessa esimerkiksi toimistotyöhön.

– Yhtyeenä matkustamme yhdessä tuntikausia samassa keikkabussissa välillä hyvinkin vaativissa olosuhteissa, kertoo Lyytinen.

– Ristiriitatilanteet tulevat useimmiten vastaan juuri silloin, kun unta on takana vähän, olosuhteet ovat haastavat ja koko tiimiin kohdistuu painetta ulkopuolelta. Silloin punnitaan hyvä johtaminen. Minun asiani on siinä hetkessä ottaa tilanne haltuun.

Vaikka kiertueella olisikin erillinen kiertuemanageri, vastuu yllättävistä tilanteista, kuten keikkabussin hajoamisesta tai festivaalijärjestäjien sopimusrikkomuksista, selviäminen jää myös usein bändin johtajalle.

Yksi hyvän tiimin tärkeimmistä tunnusmerkeistä on yhteinen päämäärä ja tämä pätee myös musiikkialalla. Lyytisen mukaan on tärkeää, että hänen tiimiinsä kuuluvat ihmiset haluavat olla mukana juuri hänen yhtyeessään ja haluavat kasvaa yhdessä parantaen suoritustaan sekä yksilö- että tiimitasolla keikasta toiseen.
– Hyvä johtaja muistaa myös tiiminsä palkitsemisen, kertoo Lyytinen.

Suullinen palaute on tärkeää, jotta tiimin jokainen jäsen tietää olevansa olennainen osa kokonaisuutta. Tämä edistää hyvää työilmapiiriä ja lisää työhyvinvointia.

– Ei tarvita kuin yksi tyyppi, joka pystyy pilaamaan koko ilmapiirin omalla negatiivisella suhtautumisellaan. Hyvä bändi on siis myös hyvä tiimi, joka etenee yhteisenä rintamana keikkatantereella.

Kiertueen järjestäminen projektina

Keikkakiertueiden järjestämiseen liittyy paljon etukäteissuunnittelua, järjestelyitä ja taloudellista panostusta. Huomioitavia asioita on paljon – muun muassa keikkapaikkojen väliset matkustusajat ja muut logistiikkaan liittyvät asiat, keikkapaikkojen eroavaisuudet ja tilat, äänentoistolaitteiden kuljetus ja huolto, markkinointi, yhtyeen harjoittelut, hotellivaraukset ja ruokailut.

Lyytisen yritys, Bluesland Productions, tuottaa hänen kiertueensa. Kiertueita suunnitellessa tehdään tarkat budjetit.

– Excel ei valehtele, vaan kertoo hyvin koruttomasti, kannattaako jokin kiertue vaikkapa taloudellisesti, kertoo Lyytinen.

– Tärkeää on myös punnita sitä seikkaa, että joskus taloudellisesti kannattamaton kiertue on kuitenkin promootiomielessä hyvä liike. Tällöin seuraavan vuoden Excel-taulukko näyttääkin jo edellistä paremmalta. Teemme yleensä melkoisen tarkkoja suunnitelmia kiertueille ja otamme myös tietoisia riskejä.

Kuten projekteissa yleensä, saattaa eteen tulla arvaamattomia haasteita, joiden ratkaiseminen vaatii nopeita päätöksiä.

– Parisen vuotta sitten Ranskassa sunnuntai-iltapäivästä autostamme puhkesi rengas eikä korjaamoa löytynyt. Siirsimme välttämättömät soittimet tilataksiin ja hurautimme 200 kilometrin matkan keikkapaikalle keikkabussin jäädessä ranskalaisen autokorjaamon pihalle.

Keikka alkoi ikävästä yllätyksestä huolimatta ajallaan.

Lyytinen kokee tärkeimpien onnistumistekijöiden olevan suunnittelun ja budjetissa pysymisen lisäksi hyvin suunniteltu markkinointi ja se, että silloin kun rauta on kuumaa, täytyy myös takoa.

– Tärkeintä on kuitenkin yhdessä musisoiminen keikalla ja yleisöltä saatu palaute keikkakiertueen onnistumisesta musiikillisesti. Sekä tietenkin se, että kiertueen viimeisenä päivänä kanssasi keikkabussissa istuu tyytyväistä, vaikkakin väsynyttä porukkaa.

Inspiraatiota elämän iloista ja suruista

Inspiraatiota sävellystyöhönsä Lyytinen kertoo saavansa kaikkialta ympäriltään – omasta elämästään ja kokemistaan tunteista, olivat ne sitten suruja tai iloja.

– Minulla on aika ollut vahva sisäinen palo tehdä musiikkia, eikä se ole onneksi näyttänyt laantumisen merkkejä, kertoo Lyytinen.

– On upeaa päästä studioon äänittämään omaa musiikkia bändin kanssa treenijakson jälkeen. Kappaleiden saaminen äänilevylle on huikea palkinto tehdystä työstä.

Muusikon lempityökalut

Kitara on Lyytisen työkalu. Hän kertoo omistavansa parisenkymmentä erilaista sähkökitaraa, ja lisäksi pari akustista ja pari resonaattorikitaraa.

– Lempisoittimikseni ovat muodostuneet G&L merkin Asat Z-3 Semihollow, HOS Electro Reso ”Erja Lyytinen Signature” ja Eric Johnson Fender Stratocaster.

Listan ensimmäinen kitara on ollut mukanani lähes kaikilla ulkomaan keikoillani ja on siinä mielessä erittäin läheinen instrumentti. Olemme itkeneet ja nauraneet yhdessä aina Rovaniemeltä Intian Bangaloreen saakka. Lisäksi kitara on upeannäköinen kiiltävän sinisen bodyn ja peilipleksin vuoksi, kehaisee Lyytinen.

Hän kertoo tykkäävänsä upeannäköisistä soittimista.

– Kitaroissa saa olla glitteriä!

Kotimaisen kitaravalmistajan, HOS Guitarsin, Lyytiselle valmistama uniikki resonaattorikitara on usein mukana hänen soolokeikoillaan.
– Siitä saan loihdittua esiin myös perinteistä resonaattorikitarasaundia, joka sopii slide-soittoon mainiosti. Fenderin Stratocastereista taas koen saavani blueseimman saundin ja tämä Eric Johnsonin malli on yksi lempikitaroistani soittaessani perinteistä kitaraa.

Erja Lyytinen soitti yksityisen akustisen keikan Sematin henkilöstölle ja sidosryhmille perjantaina 21.5. Hänen kanssaan tapahtumassa soittavat basisti Tatu Back ja rumpali Iiro Laitinen.