Tehokkaampi ja tuloksellisempi projektinhallinta: onnistu tämän tarkistuslistan avulla

Projektinhallinta on jotain, minkä osaamisesta ja kokemuksesta me Sematilla voimme olla hyvin ylpeitä. Asiakkaidemme projektit voivat olla laajuudeltaan, budjetiltaan ja kompleksisuudeltaan hyvinkin mittavia. Palkkalistoillamme on Suomen taitavimpia projektijohtajia ja päälliköitä, joilla on kivenkova kokemus projektien menestyksekkäästä hallinnasta.

Projektinhallinta koostuu useasta vaiheesta, kuten suunnittelusta, toteutuksesta ja seurannasta. Jokaisella vaiheella on projektikokonaisuuteen liittyvät omat tehtävänsä ja tavoitteensa, ja niiden tehokas hallinta on ratkaisevan tärkeää projektin onnistumisen kannalta. Tutustutaan ensin artikkelin asiantuntijaan ja pureudutaan sitten kuuden kohdan tarkistuslistaan, jonka avulla projektit viedään kunnialla maaliin asti!

Senior Project Manager Ville Mustanoja: Olen aina sanonut kyllä uusille mahdollisuuksille

Haastattelimme tätä artikkelia varten Senior Project Manageriamme Ville Mustanojaa. Ville on työskennellyt Sematilla jo 6 vuotta samassa asiakastoimeksiannossa. Kuuden vuoden aikana hän on ehtinyt vetää läpi huimat viitisenkymmentä tehdasautomaatiojärjestelmien toimitusprojektia! Haastatteluhetkelläkin Villellä oli samaan aikaan käynnissä kymmenen projektia.

Ennen kuin sukelletaan projektinhallinnan syvään päähän, selvitetään, millaisen matkan Ville on nykyiseen tehtävään kulkenut.

”Ennen Sematin listoille liittymistä työskentelin noin 12 vuotta kiinalaisomisteisessa yrityksessä, jossa valmistettiin nestepakkauskoneita. Olin paljon aasialaisten kanssa tekemisissä, mikä on luontevasti jatkunut nykyisessä toimeksiannossa. On tullut reissattua Kiinat, Singaporet, Malesiat ja Taiwanit useampaan otteeseen.

Aloitin huoltoinssinä, siirtyen käyttöönottoihin, ja siitä vetämään toimituksia sekä projektiliiketoimintaa. Etenin aina operatiiviseksi ja tekniseksi johtajaksi asti.

Koulutustaustaltani olen alun perin paperiteollisuuden laitosasentaja. Jatkoin opiskeluja kone- ja tuotantotekniikan parissa ja nyt aikuisiällä opiskelin vielä maisteritutkinnon.

Tuotantotalouden opinnoissa oli jonkin verran projektijohtamisen opintoja, mutta vankka projektihallinnan osaamiseni on kyllä kertynyt käytännön kautta. Olen aina sanonut kyllä, kun on tarjottu uutta työmahdollisuutta tai vastuualuetta”, Ville kertoo.

Tsekkaa nämä kohdat ja onnistu projektinhallinnassa

TARKASTUSKOHTA 1 – Selkeät tavoitteet

Jokaisen projektin on oltava selkeästi määritelty, ja sen tavoitteet on oltava ymmärrettäviä kaikille osapuolille. Tavoitteiden tulisi noudattaa SMART-periaatetta (suomeksi tavoitteiden tulisi olla spesifejä, mitattavia, saavutettavia, relevantteja ja aikarajoitettuja).

”Projektipäällikön olisi tärkeää olla keskusteluissa mukana jo siinä vaiheessa, kun myynti alkaa olla lopuillaan. Projektipäällikön on ehdottoman tärkeää osallistua tavoitteiden asetantaan ja suunnitteluun”, Ville toteaa.

Ville starttaa projektit kutsumalla kaikki sidosryhmät ja projektin osanottajat kokoon kick off -palaveriin.

Sitä ennen Ville miettii itsenäiset milestonet eli virstanpylväät tai tarkastuspisteet projektin matkalle ja merkitsee ne kalenteriinsa. Tarkastuspisteiden avulla Ville hahmottaa, mitä pitää olla valmiina missäkin vaiheessa ja isommat tavoitteet ovat helpompi palastella pienempiin hallittaviin osiin ja vaiheisiin.
Tavoitteiden määrittelyn lisäksi yhtä tärkeää projektinhallinnan kannalta alkuvaiheessa on tunnistaa mahdolliset riskitekijät. Näistä lisää kohdassa 4.

TARKASTUSKOHTA 2 – Projektisuunnitelma

”Projektin ensimetreillä on tehtävä hyvä kädenpuristus ja kapulanvaihto myynnin kanssa. Jatkan siitä, mihin he jäivät, laatimalla käytännön suunnitelman projektille”, Ville kertoo.

Projektinhallintaa auttaakin huomattavasti mahdollisimman tarkka suunnitelma, joka sisältää projektin aikataulun, resurssit ja budjetin. Hyvin tehty projektisuunnitelma auttaa pitämään projektin raameissaan ja varmistamaan sen etenemisen suunnitellusti kohti maaliviivaa.

Tämänhetkisessä toimeksiannossa käyttöönottovaihetta saatetaan suunnitella puolisenkin vuotta etukäteen. Suunnitteluun vaadittava aika riippuukin hyvin paljon projektin luonteesta.

TARKASTUSKOHTA 3 – Viestintä

Hyvä viestintä on avainasemassa onnistuneen projektinhallinnan kannalta, ja siksi tämä kohta onkin kaikista pitkäsanaisin tällä kuuden kulmakiven listallamme!

Heti projektin kärkeen on varmistettava, että kaikki projektin osapuolet ovat ajan tasalla projektin tilanteesta, sekä matkan varrella mahdollisesti (no, melko varmasti) ilmenevistä muutoksista ja ongelmista. Tehokas viestintä parantaa ymmärrystä ja vähentää mahdollisia epäselvyyksiä.

Sano asiat ääneen

”Mitä enemmän projektin alussa sanotaan ääneen asioita, sen parempi. Uskon avoimuuteen ja pidänkin porukkaa luupissa mieluummin liikaa kuin liian vähän. En oikein perusta kahdenkeskisistä juttutuokioista, vaan haluan jakaa aina asioita kaikkien avainhenkilöiden tietoisuuteen. Samoin kuin pidän huolta tarkasta dokumentaatiosta.

Tämä luo myös itselleni turvaa. Jälkikäteen ei tule sanomista siitä, ettei tästä tai tästä kerrottu mitään. Kaikilla projektin osallisilla on oikeus ajantasaiseen tietoon.”

Ville on tiheästi yhteydessä niin asiakkaan suuntaan kuin työstökonevalmistajiinkin.

Viestintää helpottaakseen Ville määrittelee eri projektin osa-alueille osaprojektipäälliköt eli vastuuhenkilöt. Nykyisen toimeksiannon tapauksessa näitä osa-alueita ovat mekaniikka, sähkö ja softa. Lisäksi projekteissa on nimettynä asennusvastaava, käyttöönottovastaava ja koulutusvastaava.

…ja toisaalta, pidä huolta, että asioista jää mustaa valkoiselle.

”Projektinhallinnan kannalta suosin viestinnässä sähköposteja, jotta asioista jää kirjallinen jälki. Olen opetellut tietynlaisen tehokkaan viestintätavan asiakkaiden suuntaan.

Ehdotan asioita tyylillä ”me olemme ajatelleet tehdä asian X näin, käykö tämä teille?” sen sijaan että esittäisin paljon avoimia kysymyksiä. Pyrin suomalaiseen tapaan aika jämptiin viestintään, jottei aikaa kulu esimerkiksi turhiin aivoriihiin, joista saattaisi tulla 10 vastakysymystä”, Ville kuvailee hyväksi havaittua mallia.

Ville kirjaa asioita projektin varrella jatkuvasti muistioihin projektia varten perustetulla Teams-kanavalla.
Villelle on muodostunut omanlainen palaverikäytäntö, jonka hän on havainnut toimivaksi.

”Pidän projektipalaverin joko viikoittain tai joka toinen viikko. Palaveria varten on aina seurantalista, mistä voi pitää silmällä projektin edistymistä. Palavereissa käydään usein läpi budjettia, projektin etenemistä mutta myös mahdollisesti tunnistettuja riskejä.”

Palaverit ovat tehokkaita, ja kestävät noin 30–45 minuuttia.

TARKASTUSKOHTA 4 – Resurssien hallinta

Tarkkaile projektin resursseja, kuten työntekijöitä, laitteita ja materiaaleja. Varmista, että resurssit ovat saatavilla silloin kun niitä tarvitaan, ja optimoi niiden käyttö.

”Aina kuunvaihteessa minulla on intensiivinen vaihe kalenterissa, kun teen raportoinnit ja käyn kaikki budjetit ja projektien statukset läpi. Haluan olla jatkuvasti kartalla siitä, missä mennään niin ihmisten kuin rahapuolenkin suhteen. Ja tietysti aina ihmiset ensin”, Ville painottaa.

Ville jatkaa muistuttamalla, että ei ole ketään ”jokua”, joka voisi tehdä asioita. Jokaiselle asialle on aina oltava resurssoituna vastuuhenkilö ja mieluiten myös varahenkilö. Viime kädessä projektipäällikkö on vastuussa ja hoitaa asian tarvittaessa itse.

”Minulle voi aina soittaa, jos on hätä. Näin ohjeistan aina kaikkia projekteissani. Toisaalta, kun laitan koneen kiinni illalla, niin sitten se pysyy kiinni. Olen kuitenkin aina puhelimen päässä.”

TARKASTUSKOHTA 5 – Riskienhallinta

Identifioi projektin mahdolliset riskit ja laadi suunnitelma niiden hallitsemiseksi. Ennakoimalla ja varautumalla riskeihin voidaan välttää monia ongelmia projektin aikana. Riskienhallinta kulkee koko projektin läpi. Jo kick-offissa pitää miettiä, tunnistetaanko jotain vaaranpaikkoja ja miten niitä ennaltaehkäistään. Jokaiselle osa-alueelle on myös mietittävä vastuuhenkilöt: kuka ottaa koppia, jos jotain ikävää tapahtuu? Ja ennen kaikkea: kuka vastaa taloudellisesti mistäkin?

Riskienhallintaan liittyy myös tietoturvariskit ja tietosuoja. Arkaluontoisia asioita on aina käsiteltävä ehdottoman luottamuksellisesti, ja mietittävä alun alkaenkin sekä tietosuojariskejä minimoiden, kenelle kuuluu mikäkin tieto. Projektinhallinnan ammattilainen osaa luoda ja suodattaa erilaisia jakelulistoja.

”Jo projektin alkutaipaleella on tärkeää osata ennakoida niin henkilöihin, tiloihin, koneisiin tai vaikka IT-puoleenkin liittyvät riskit, ja tehdä suunnitelma niiden ehkäisemiseksi”, Ville huomauttaa.

TARKASTUSKOHTA 6 – Seuranta, arviointi ja palaute

Projektinhallinnasta vastaavan on syytä seurata projektin edistymistä ja arvioida sen tuloksia säännöllisesti. Tarvittaessa matkan varrella voi tehdä muutoksia suunnitelmaan ja resurssien jakamiseen. Ihmiset tarvitsevat motivoituakseen palautetta; sekä rakentavaa että positiivista. Suomalaisessa kulttuurissa on usein niin, että hiljaisuus on hyvä merkki. Kun asiat sujuvat, ei ylimääräistä palautetta anneta. Voisimme oppia paljon kulttuureista, joissa annetaan positiivista palautetta useammin kuin kerran vuodessa pakollisena osana kehityskeskustelua.

Ville nostaakin projektipäällikön tärkeimmäksi ominaisuudeksi sen, että ihmisten kanssa on tultava hyvin toimeen:

”Ihmisten kanssa toimeentulo on projektinhallinnan kannalta kriittistä. Se on ehkä vielä tärkeämpää kuin avoimuus. On kyettävä puhumaan kaikesta, myös hankalammista aiheista kuten esimerkiksi rahasta.”

Projekteista tulee aina ottaa opiksi, jotteivat mahdolliset virheet toistuisi jatkossa. Projektin viimeinen vaihe ennen sen sulkemista onkin lessons learned, jonka tulemana projektissa ilmenneitä tärkeitä asioita nostetaan kehityskohteiksi ja huomioon otettavaksi seuraavissa projekteissa. Mukana olleille henkilöille on myös tärkeää antaa palautetta, ja käydä läpi projektin onnistumiset ja opit henkilökohtaisellakin tasolla.

Parasta Villen työssä: vapaus ja lopputulokseen vaikuttaminen

Loppuun Ville kertoo, mikä on parasta hänen työssään:

”Projektinhallinnassa nautin eniten siitä, että minulla on tietynlainen vapaus tehdä asioita ja pääsen vaikuttamaan suuresti projektin lopputulokseen. Nimittäin: sen näköinen projekti ja lopputulema kuin projektitiimikin. Jos laistetaan asioissa, ei lopputulos ole hyvä. Jos tehdään interaktiivisesti asioita, saatetaan saavuttaa jopa parempi lopputulos, mitä olisi osattu odottaa.”

Ville kiittelee myös Sematia työnantajana, että Sematin listoilla on hyvä olla projektinhallinnan ammattilaisena:

”Kun Sematilla työskentelee, on myös omanlainen vapaus. Vähän kuin yrittäjänä olisi. Voin lämpimästi suositella Sematia sellaisille projektinhallinnan erityisasiantuntijoille, jotka haluavat työllistyä mielekkäisiin ja sopivan haastaviin projekteihin, aina kunkin omaa kokemustaustaa ja osaamista mukaillen.”

Mikromanageeraamista ei Sematilla harrasteta. Ammattilaisten osaamista kunnioitetaan. Kun asiat tekee parhaansa mukaan ja tunnollisesti, se riittää. Aina jos tarvitsee tukea ja sparrausta, sitä saa”, Ville jatkaa.

Hyvin hallittujen projektien avulla voidaan saavuttaa halutut tavoitteet, säästää resursseja ja vähentää riskejä. Projektinhallinta ei ole stressaavaa nuoralla tanssimista tai tulipalojen sammuttelua silloin, kun asiat on suunniteltu hyvin, projektille on asetettu realistiset tavoitteet, eri osa-alueille on nimetyt vastuuhenkilöt ja kun projektissa viestitään aktiivisesti sekä avoimesti. Projektinhallinta voidaan monessa toimintaympäristössä nähdä myös ennen kaikkea ihmisten johtamisena.

Jos organisaatiossasi on tarvetta vahvalle projektinhallinnan ammattilaiselle, ole yhteydessä! Sematin henkilöstöstä löydät Suomen parhaita projektinhallinnan osaajia. Katso tästä ihmisemme.

Tiedolla johtaminen – Jos haluat johtaa tiedolla, älä toimi näin!

Tiedolla johtaminen

Peukutamme intuitiota, mutta se minkä puolesta tosissaan tuuletamme Sematilla, on tiedolla johtaminen. Tiedolla johtaminen on merkittävä voimavara, joka antaa organisaatiolle mahdollisuuden tehdä oikeita päätöksiä ja kohdata haasteet faktaan pohjautuvalla lähestymistavalla.

Tiedolla johtaminen ei ole kapulakielinen termi tai teoreettinen konsepti, vaikka se siltä voi alkuun kuulostaa. Se on käytännönläheinen ja dynaaminen prosessi, joka luo perustan yrityksen menestykselle ja jonka pitäisi olla yhtä sujuvaa ja rutinoitua kuin vessapaperin tilaamisen!

Tiedon kerääminen ei kuitenkaan ole itsestäänselvyys; monet yritykset kamppailevat paikkansapitävän datan puutteen kanssa, vaikka se on olennainen osa tehokasta päätöksentekoa.

Tiedon keruuseen, säilyttämiseen ja jakamiseen kannattaisi kuitenkin jokaisen nykyaikaisen organisaation panostaa. Lue eteenpäin niin ymmärrät miksi!

Mistä tiedolla johtamisessa oikein on kyse?

Jos pitäisi yhdellä lauseella kuvata, mistä tiedolla johtamisessa on kyse ja miksi tämä artikkeli on aikasi arvoinen, niin se tulee tässä:

Tiedolla johtamisen ydinajatus on pyrkiä tuottamaan niin hyvää dataa, että sen pohjilta saadaan oikeita päätöksiä tehtyä ja projektit johdettua menestyksekkäästi maaliinsa.


Tiedolla johtaminen ei ole pelkkää datan keruuta; se on myös sen ymmärtämistä ja soveltamista. Se on taito erottaa olennainen epäolennaisesta, tunnistaa mahdollisuudet sekä ennustaa tulevat haasteet. Se auttaa organisaatiota tekemään oikeita valintoja, olipa kyseessä vaikkapa strategian muutosprojekti, tuotekehitysprojekti tai uuden laitoksen käyttöönottoprojekti.

Me Sematilla ymmärrämme, että menestyksen avain on tehokas tietovirta. Projektin kivijalan luo projektisuunnitelma, jossa määritellään tavoitteet ja toimintatavat. Resurssien suunnittelusta aina budjetin hallintaan, tiedon virtaus on kaiken lähtökohta. Kaikki tulisi suunnitella huolella parhaan käytössä olevan tiedon mukaan.

Tieto ei ole vain johdon käytettävissä, vaan se kulkee läpi koko organisaation. Käytännön tasolla tämä tarkoittaa, että eri osapuolet raportoivat ja kirjaavat tietoa systemaattisesti järjestelmään, johon kaikilla projektiin kuuluvilla henkilöillä on pääsy. Jokaisen päätöksen tulee olla perusteltu ja perustua saatavilla oleviin faktoihin.

Artikkelin asiantuntija: Pasi Niemi, VP Project Business

Tätä artikkelia varten on haastateltu Pasi Niemeä, joka johtaa operatiivista toimintaa ja toimii virallisesti projektiliiketoiminnan vetäjänä meillä Sematilla.

Pasi on pitkän linjan ammattilainen, joka on hionut johtamistaitoaan huippuunsa vuosien varrella.

Ennen Sematille liittymistä Pasi kerrytti vankan kokemuksen puolustusvoimissa ja puolustusvälineteollisuuden parissa, toimien operatiivisissa johtotehtävissä yhteensä yli 30 vuotta. Tämä kokemus heijastuu hänen projektijohtamisen lähestymistapaansa, jossa yhdistyvät strateginen näkemys, käytännön osaaminen sekä erittäin vahva faktaan ja dataan nojaaminen.

Pasi on toiminut myös johtamistaidon opettajana 8 vuotta. YAMK-opinnoissa puhutaan paljon tiedolla johtamisesta teoriatasolla, mutta liike-elämässä kaikki on yhdistettävä käytäntöön.

”Tiedon avulla voidaan tehdä perusteltuja päätöksiä, välttää virheitä ja kehittää toimintaa jatkuvasti. Yrityksen kulttuuri rehellisyydestä ja realismin arvostamisesta auttaa varmistamaan, että kaikki päätökset perustuvat tosiasioihin, ei harhakuviin”, Pasi pohjustaa itselleen tärkeään aiheeseen.

– Pasi Niemi, VP Project Business

Yleisimmät karikot tiedolla johtamisessa: lue nämä tarkkaan ja kierrä kaukaa!

Tiedolla johtaminen ei ole mikään kaikista simppelein taiteenlaji. Aiheesta ei turhan usein keskustella, vaikka todellakin pitäisi. Väärälle tielle saatetaan eksyä turhan helposti, kun sitä tietoa ei tiedolla johtamisesta ole.

Kehotamme siksi lämpimästi ottamaan vaikkapa kahvikupin seuraksi ja lukemaan artikkelimme loppuun asti. Voit säästää sievoisen summan, kun et kopsahda näihin yleisimpiin kompastuskiviin:

1. Tilannekuvan perustaminen mututuntumaan

”Olen saanut sellaisen käsityksen, että…”
”Olen siinä uskossa, että…”
”Fiilikseni on…”

”Pidetään sormet ristissä, jotta…”

Jos kuulet tällaisia lauseenaloituksia projektipalaverissa, tiedät, että nyt voidaan olla menossa metsään.

Projektin tilannekuvaa käsitellessä ei sormien ristiminen auta, vaikka muuten emme ota kantaan uskon asioihin. Paitsi toteamalla, että uskominen projektien maaliin menoon on tärkeää. Jos onnistumista ei pidetä mahdollisena, ja nähdään vain kauhukuvia, ei pitkälle pötkitä. On tärkeää nähdä horisontissa siintävä projektin onnistunut lopputulos.

Mutta: jotta projekti saadaan vietyä maaliin sovituissa raameissa, on oltava brutaalin raakaa faktaa siitä, miten projektissa aikuisten oikeasti menee. Korulauseet ja mututuntumat on syytä jättää pois, kun tarkastellaan projektin tilannekuvaa.

Tilannekuva tarkoittaa siis realistista, faktoihin ja tietoon perustuvaa statuskatsausta siihen, missä projektissa mennään; niin aikataulun, resurssoinnin kuin budjetinkin suhteen. Tilannekuvassa käydään läpi myös onnistumiset, haasteet ja riskit. Katsotaan hieman taaksepäin, keskitytään eniten nykyhetkeen ja vilkaistaan aavistuksen verran myös tulevaan.

2. Fiilispohjainen päätöksenteko

Päätöksentekoon liittyy usein intuitiivista näkökulmaa – varsinkin, jos omaa kokemuksen syvän rintaäänen aiheesta X.

Projektissa työskentelevän henkilön päätöksentekoon vaikuttaa yllättävän usein hänen omat vaikuttimensa, motiivit ja tunteet.

”Todella moni päätös syntyy alitajuisesti, perustuen päättäjän omakohtaiseen kokemukseen. Oma pää saattaa olla pölkyllä tai vähintään maine vaarassa. Saatetaan ”seivailla” omaa tai kaverin tonttia, ja jättää totuus kohtaamatta. Helposti suolletaan selityksiä ja annetaan mielikuva- ja fiilispohjaisia vastauksia. On erittäin inhimillistä, että ihminen tekee päätöksiä tunteella – vaikka luulisi järjen olevan vallassa”, Pasi kuvailee.

Mutta: pelkällä intuitiolla ei voi projekteissa päätöksiä tehdä. Tarvitaan oikeaa dataa, koska se ei ole väärässä. Sillä ei ole mielipidettä, se vain on.

Kun arvailun ja mututuntuman sijaan aletaan perustaa päätökset vankkoihin tosiasioihin, luodaan luottamusta organisaation päätöksentekoprosessiin niin sisäisesti kuin ulkoisestikin.

Tiedolla johtaminen ei ole vain yksilön työkalu, se on koko organisaation voimavara.

3. Tiedon keräämättömyys

Niin: vaikka yllä olevat seikat sisäistettäisiinkin, ei siitä ole hyötyä, jollei tietoa systemaattisesti ja aktiivisesti kerätä!

Tiedon kerääminen ei olekaan lainkaan itsestäänselvyys; monet yritykset kamppailevat oikeanlaisen datan puutteen kanssa, vaikka tänä päivänä voisi ajatella, että hukumme tietoon.

Tuiki tärkeää onkin ymmärtää, millaista tietoa on olennaista kerätä ja luoda selkeät prosessit ja toimintatavat sille, miten tiedon keruu yrityksen arjessa tapahtuu. Ihmisiä on opastettava ja osallistettava tiedolla johtamisen talkoisiin.

”Käytännössä laajat projektit on syytä palastella ja osavastuuttaa osaprojektipäälliköille, joilla on hyvä substanssiosaaminen omasta osa-alueestaan. Heidän pitäisi vastata oman tonttinsa datasta ja sen kirjaamisesta. Kannattaa myös huomata, ettei projektipäälliköillä ole aikaa juosta joka asian perässä. Tiedon pitää löytyä helposti ja nopeasti, jotta tiedolla johtaminen onnistuu”, Pasi kertoo.

Voisi myös luulla, että tiedon keräämättömyys on pienten firmojen ongelma, mutta todellisuudessa monella suuryritykselläkin voisi olla peiliin katsomisen paikka. Joskus yrityksen tuote tai palvelu voi olla niin vetävä, että menestys sokeuttaa, ja vasta myöhemmin haasteita kohdatessa huomataan, että tietoa olisikin pitänyt kerätä ahkerammin ja aikaisemmin.

4. Anna potkut ratkaistaksesi ongelman

Jos projektissa sakkaa, asiat laahaavat tai virheitä syntyy, potkujen antaminen ei monestikaan ole tehokas ratkaisu. Vaikka näin saatetaan erehtyä kuvittelemaan, sillä on aina paljon helpompi lähteä syyttämään yksittäistä ihmistä, kuin selvittää juurisyyt perusteellisesti. Harvoin kukaan osaava, motivoitunut ja tunnollinen työntekijä huvikseen tekee virheitä tai myöhästyy aikatauluista.

Usein pohjalla on yksinkertaisesti liian iso työtaakka tai jaksamishaasteet. Kun asioita lähdetään selvittelemään ja pintaa rapsuttelemaan, voi pinnan alta löytyä esimeriksi mahdoton aikataulu, liian laaja työnkuva, huono johtaminen tai työpaikka, joka ei tue työntekijän hyvinvointia ja kannusta onnistumaan.

Projekteissa todellista vastuunkantoa osoittaa projektinjohto, joka uskaltaa haastaa, mutta katsoa myös peiliin ja lähteä korjaamaan oikeaa asiaa eikä suoriltaan esimerkiksi vaihtamaan ihmistä.

”Ensiarvoisen tärkeää on myös oikeanlainen roolitus ja vastuuttaminen. Projektin johtaminen vaatii ihmistuntemusta. Pitää ymmärtää, millaista osaamista ja millainen tyyppi tarvitaan mihinkäkin tehtävään. Jos ongelmia tulee, voisiko työtehtäviä viilata, selkeyttää tai vaihtaa?

Sekä: jos ja kun projektiin palkataan uusia ihmisiä, on todella tärkeää kertoa mahdollisimman rehellisesti, millaisesta työnkuvasta on kyse. Tällöin ihminen pääsee aidosti arvioimaan omaa soveltuvuuttaan haettavaan tehtävään ja virherekrytoinneilta vältytään.” huomauttaa Pasi.

5. Pidä projektipalavereita, jotka ovat pikemminkin kahvittelutilaisuuksia

Kahvittelulle on omat hetkenä. Projektipalavereiden on tarkoitus olla sopivan tiukkoja kokouksia, joissa käsitellään kunkin projektiosa-alueen tilanteet, onnistumiset ja mahdolliset onnistumisen esteet, sekä käydään läpi, miten menee aikataulullisesti, resurssimielessä ja budjetin puolesta.

Näiden on tarkoitus johdettuja ja suunniteltuja tilaisuuksia, ilman vellovaa keskustelua.

Kenenkään osallistuja ei tulisi päässään ajatella, että ”täällä mä nyt istun mutten tiedä mitä mä täällä teen”.

Projektipalavareiden on tarkoitus noudattaa tietynlaista protokollaa. Osallistujien on syytä tietää, mitä tietoja heidän pitää ennen palaveria hankkia ja palaveriin tuoda.

Hyvä toimintatapa on esimerkiksi jaettava (yhteisesti muokattavassa pilvipalvelussa, kuten Teamsissä tai Google Drivessa oleva) muistio, jonne jokainen osallistuja etukäteen täyttää oman osa-alueensa tiedot. Tiedolla johtaminen ei ole vaikeaa sitten kun selkeät toimintatavat ja prosessit on luotu”, vinkkaa Pasi.

Huomaathan, että luonnollisesti myös tietojärjestelmien ja tietosuoja-asioiden on oltava kunnossa, ja nämä kannattaa hankkia niihin erikoistuneelta taholta.

6. Älä ota opiksesi

Kuulostaa ehkä kliseeltä, että virheistä kannattaa ottaa opiksi, mutta projektijohtamisen saralla se on äärimmäisen tärkeää. Kun tietoa menneistä projekteista on kertynyt, kannattaa kerättyä tietoa ehdottomasti hyödyntää. Tämä parantaa ennustettavuutta ja vältytään tekemästä samoja virheitä uudestaan ja uudestaan.

Kun haluat, että projektiasi vetää tiedolla johtamisen ammattilainen, ota meihin yhteyttä

Meillä Sematilla on vahva kulttuuri tiedolla johtamisen lisäksi myös realismin arvostamisesta.

Pasi korostaa: ”Realistinen näkökulma on Sematin vuokraprojektipäälliköiden ja -johtajien työssä avainsana. Tämä tarkoittaa sitä, että meidän projektipäällikkömme uskaltavat kohdata epämiellyttäviäkin faktoja ja haasteita sekä nostaa ne esiin. He perustavat johtopäätöksensä aitoon dataan. Tällainen rehellinen ja tosiasialliseen tietoon perustava arvio auttaa paitsi välttämään virheitä myös kehittämään toimintaa jatkuvasti.”

Sematin asiakkaat usein helpottuvat, kun he huomaavat, että sematilaiset ovat kokeneita tekijäihmisiä. Sematilaisilta odotetaankin suunnitelmallisuutta, ennustettavuutta, ja sitä, että saadaan oikeaa tietoa ja paikkansapitäviä tilannekuvia.

Toimintatapamme on rakentaa räätälöidyt projektijohtamisen ratkaisut yhdessä asiakkaan kanssa, asiakasyrityksen näköisesti ja toimintaympäristöön istuvasti. Joskus systeemit ovat jo valmiina ja silloin pitää vaan niin sanotusti kääriä hihat ja mennä kaivamaan ojaa. Tapaammekin sanoa: enemmän tekoja ja vähemmän puhetta. Puku päällä ja solmio suorana yksinpuhelu ei ole meidän juttumme.

Jos tämä resonoi, ja sinulla on tarve projektiammattilaisille, joilla ei helposti mene sormi suuhun ja jotka saavat tiedon laulamaan organisaatiossanne, ota yhteyttä:

Jani Rathgeber
Managing Director
Myynti ja asiakkuudet
Puh. +358 40 506 8116

Pasi Niemi
Vice President, Project Business
Projektiliiketoiminta
Puh. +358 40 869 6745

Projektinjohto pulassa? Ota nämä 5 tärkeää asiaa huomioon henkilöstönvaihdoksen, lomien tai sairastumisten varalta

Kaksi projektipäällikköä seisomassa tiilirakennuksen vieressä.

Jokainen projektinjohtoa hoitanut tietää, kuinka kriittistä projekteissa on niiden saumaton jatkuvuus, aikataulussa pysyminen ja tavoitteisiin pääseminen, tilanteessa kuin tilanteessa.

Kun eteen sattuu henkilöstövaihdos, päiviä ei ole hukattavaksi, saati sitten viikkoja tai kuukausia. Kulut juoksevat, paine on kova, ja paljon on pelissä – oli kyse sitten satojen tuhansien tai satojen miljoonien projektista.

Kesä ja kärpäset pistävät erityisesti projektinjohdon raapimaan päätään.

Kesäaikaan lomitukset ja henkilöstönvaihdokset aiheuttavat nimittäin hyvin usein haasteita, jotka voi kampittaa hyvällä suunnittelulla.

Tässä artikkelissa annamme vuosikymmenten kokemuksemme syvällä rintaäänellä 5 parasta vinkkiämme siihen, miten vältät katastrofit ja varmistat projektisi saumattoman jatkumon myllerrysten aikana.

Mutta ensin: mikäli nyt hiki nousee otsalle ja toteat tulipalon jo syttyneen, ei hätää. Semat palvelee ja auttaa sammuttamaan tulipalot. Pikainen tarve ja sen täyttäminen on meille arkipäivää, myös kesäisin.

Kun projektipäällikkö tai projektijohtaja sairastuu yllättäen tai ilmoittaa ottaneensa vastaan uuden pestin, ei aikaa ole hukattavaksi. Korvaajan rekrytointi kestää yksinkertaisesti liian kauan, koko rekryprosessi ja irtisanomisajat huomioiden. Ratkaisu on vuokraprojektipäällikkö tai -johtaja.

Sematin listoilla ovat Suomen kokeneimmat, ihmisjohtajuustaidoista tunnetut projektipäälliköt ja projektijohtajat. Ulkoinen projektipäällikkö tai -johtaja on mahdollista saada aloittamaan niinkin pian, että huokaiset helpotuksesta aiemmin kuin arvaatkaan. Olemme vain yhden puhelinsoiton päässä – oli lomasesonki tai ei. Löydät suorat puhelinnumerot ja meiliosoitteet artikkelin lopusta.

Ja nyt, kun tiedät avun oleva lähellä, vedetään hetki syvää henkeä, ja otetaan haltuun viisi konkreettista vinkkiä, joiden avulla henkilöstövaihdostilanteet yms. muuttujat projekteissa hoidetaan mahdollisimman kivuttomasti jatkoa ajatellen.

1. Asioiden dokumentointi

Valitettavan usein tärkeät asiat ovat lähtevän/lomailevan/sairastavan henkilön sähköpostissa. Ja pahimmillaan vain kyseisen henkilön päässä. Projekteissa on syytä varmistaa, että tapana on dokumentoida kaikki, palaverimuistioista alkaen. Kaikki oleellinen tieto kannattaa tallentaa pilvipalveluun, verkkolevyille tms. turvalliseen paikkaan, jotta tiedostoihin pääsee tarvittaessa käsiksi muutkin. Myös tietosuoja pitää huomioida.

Mikäli henkilöstövaihdostilannetta voi ennakoida, kannattaa saman tien varmistaa tiedon eteenpäin kulku.

2. Kattava perehdytys

Kun ulkoinen projektipäällikkö, projektijohtaja tai muu henkilö aloittaa, paras toimintatapa olisi, jos hän ehtisi hetken työskennellä vanhan tekijän kanssa yhtä aikaa. Tällöin tiedon siirto tapahtuu luontevimmin. Limittäin tapahtuvasta henkilöstövaihdoksesta on paljon hyviä kokemuksia, mutta tämä edellyttää tietysti lähtevän henkilön yhteistyökykyä ja -halukkuutta.

Perehdytystä tarvitaan muiltakin organisaation funktioilta, jotta talo, sen toimintamallit, kulttuuri, järjestelmät yms. tulevat heti alussa mahdollisimman tutuiksi. Selkeä perehdytyssuunnitelma ja -aikataulu on järkevä toimintatapa.

3. Käytännön asiat

Tilaa kone ja tunnukset asap. IT-osastoon kannattaa olla saman tien yhteydessä, kun on tiedossa uusi henkilö. Tietokoneen, puhelimen ja eri tunnusten tilaus ja luonti voi kestää yllättävän kauan.

4. Projektijohdon ja avainhenkilöiden sijaisten nimeäminen

Kukaan ei ole korvaamaton. Ihan kuten monessa projektinkin osasessa tai vaiheessa on plan B, niin jos vain suinkin mahdollista, olisi kaikille kriittisille projektissa mukana oleville henkilöille mietittävä mahdollinen korvaaja tai varahenkilö.

Kun vuokraat projektipäällikön tai -johtajan Sematilta, sinun ei itse tarvitse huolehtia tästä. Meillä on aina nimetty back up olemassa. Elämä voi yllättää ja heitellä, ja koskaan ei tiedä mitä huominen tuo tullessaan; varsinkaan projektin usein hyvin jännittävillä ja tapahtumarikkailla taipaleilla.

Mutta kun hankit ulkoisen projektipäällikön tai projektijohtajan Sematilta, sinulla on yksi stressinaihe vähemmän.

5. Ripeä toiminta

Viimeinen muttei missään nimessä vähäisin vinkki: kun korviisi kantautuu tieto henkilön lomasta, lähtemisestä tai sairastumisesta, toimi heti. Tartu puhelimeen ja soita saman tien Sematin Janille tai Pasille. Suorat numerot ja meiliosoitteet löydät artikkelin lopusta.

Mitä nopeammin otat yhteyttä, sitä ripeämmin me aloitamme oman prosessimme täydellisen mätchin löytämiseksi. Meillä on palkkalistoilla 22 projektinjohdon ja projektinhallinnan konkaria, ja näiden lisäksi laaja pool profiililtaan samantasoisia henkilöitä, jotka ovat vain puhelinsoiton päässä.

Nopeimmillaan uusi henkilö starttaa teillä jo ensi viikolla. Esimerkiksi viime vapun aikaan tapahtui seuraavaa: esittelimme kandidaatin asiakkaalle vappua edeltävänä torstaina. Asiat etenivät ja perjantaina tehtiin sopimukset. Henkilö aloitti asiakkaalla vapun jälkeisenä tiistaina.

Emme kuitenkaan voi tietenkään taata aina yhtä salamannopeaa toimintaa. Asiat sujuvat kuten vappuna silloin, kun kaikki tähtimerkit ovat kohdallaan. Joskus juuri sopivan henkilön löytäminen kestää kauemmin.

Meille Sematilla nopeuttakin tärkeämpi arvo on nimittäin laadukkuus kaikessa. Emme koskaan tee matchejä ripeys edellä, vaan priorisoiden sopivuuden, oikeanlaisen taustan ja profiilin. Emme kuitenkaan tuijota substanssiosaamista, vaan enemmän henkilön ihmisten- ja projektinjohtotaitoja. Monilla listoillamme onkin jopa toimitusjohtajatason kokemusta.

Tarvetta ulkoiselle projektinjohdolle?

Siinä parhaat vinkkimme pienten ja suurten kriisien välttämiseksi projektinjohdossa! Ja vaikka nyt olisitkin jo myrskyn silmässä, me lupaamme, että valoa on näkyvissä ja juuri teille sopiva vuokraprojektipäällikkö tai -johtaja siintää jo kiikarissamme.

Ota yhteyttä, kun haluat vähemmän puhetta, enemmän tekoja ja tuloksia.

Jani Rathgeber
Managing Director
Myynti ja asiakkuudet
Puh. +358 40 506 8116

Pasi Niemi
Vice President, Project Business
Projektiliiketoiminta
Puh. +358 40 869 6745

Projektipäällikkö Ville Mustanoja: Ulkoinen projektipäällikkö tuo tuoretta näkökulmaa projekteihin

Projektipäällikkö Ville Mustanoja oli nuorempana maajoukkuetason jalkapalloilija, ja nuoruudessa ammennetut joukkuepelin opit ohjaavat myös hänen johtamisfilosofiaansa. “Projektipäällikkö on projektin luottopuolustaja ja hänen tehtävänään on taata asiantuntijoille eväät suoriutua omista tehtävistään ilman ulkopuolista kohinaa”, Ville sanoo.

Projektipäällikkö Ville Mustanoja.

Ville mukaan projektipäällikön on tarvittaessa muunnuttava joukkueen valmentajaksi ja hänen tehtävänään on ohjata laivaa oikeaan suuntaan ja ottaa mahdolliset iskut vastaan. Jokaiselle pelipaikalle pitää löytää oikea henkilö ja ”joku” ei voi koskaan tehdä asioita.

”Asetan aina oman vaatimustasoni ja tavoitteet korkealle. Jos kukaan ei osaa, tai tiedä, niin loppukädessä projektipäällikön on opeteltava ja tehtävä itse.”

Ville nimeääkin ammattitaitoisen projektipäällikön vaatimuksiksi halun sisäistää ja oppia uutta, kyvyn mukautua ja ottaa tilanteet nopeasti hallintaan. ”Varsinkin ulkopuolisen projektipäällikön osalta tämä vain korostuu. Ulkopuolisella projektipäälliköllä ei ole montaa kuukautta aikaa opiskella uusia asioita.”

Sematilla Ville on työskennellyt projektipäällikkönä vuodesta 2017. Sematilla asiakastoimeksiannoissa Ville on johtanut muun muassa tehdasautomaatiojärjestelmien toimitusprojekteja, joista suurin osa ovat suuntautuneet Aasiaan. Näiden lisäksi hän on osallistunut monipuolisesti asiakkaiden projekti- ja liiketoiminnan kehittämiseen.

Villen kokemus projektien johtamisesta ulottuu laidasta laitaan, mutta yhdistävänä tekijänä projekteilla on ollut kansainvälisyys. ”Kun katson ajassa taaksepäin, niin olen toiminut aikalailla 15 vuotta kansainvälisellä kentällä. Äkkiä laskettuna olen tehnyt projekteja 15–20 eri maassa, mutta määrällisesti suurin osa on ehdottomasti ollut Aasiassa ja etenkin Kiinassa. Kyllä näiden vuosien aikana on tullut melko hyvä ymmärrys aasialaisiin kulttuureihin ja toimintatapoihin.”

Jokaisesta projektista saisi varmasti ihan oman tarinansa, mutta muutamaa projektia Ville muistelee erityisellä lämmöllä. ”Nuorina poikina perustettiin urheiluseura, jolla sittemmin voitettiin Suomen mestaruus, Suomen Cup-mestaruus ja pelattiinpa vielä Euroopassa UEFA-cupia. Se oli aivan erityislaatuinen projekti ja tarina osaltaan jatkuu edelleen. Pari kertaa olen saanut vetää projekteja, kun on siirretty kokonaisia tuotantolaitoksia paikasta toiseen. Se on sikäli ihan oma maailmansa, että niissä on pakko olla tosi syvällä mukana aina esisuunnittelusta luovutukseen asti ja hands on-mentaliteetilla. Muuttujia ja huomioitavia asioita on niin paljon, että siinä ei voi yhtään oikaista. Se on 24/7-hommaa.”

Ensikosketuksen Sematiin Ville sai etsiessään uusia vaihtoehtoja edellisen työnantajan konkurssin myötä vuonna 2016. Aika ei kuitenkaan ollut kypsä vielä tuolloin, vaan Ville jäi ensi vaiheessa asiantuntijaksi siivoamaan konkurssipesää ja myöhemmin paikallisjohtajan ominaisuudessa pyörittämään ulkomaalaiselle sijoitusyhtiölle perustamaansa suomalaista tytäryhtiötä. Kuitenkin parhaat mahdollisuudet tulevat usein odottamatta ja niin tälläkin kertaa.

”Rathgeberin Jani Sematilta soitteli juuri kesälomien kynnyksellä ja itselleni aika oli erittäin otollinen. Kyllä siinä montaa asiaa joutui mielessään pyörittelemään, mutta Semat oli tehnyt jo ensimmäisellä kerralla hyvän vaikutuksen ja jollain tavalla heitetty haaste oli mielekäs. Ei siinä lopulta kauaa mennyt, kun tein päätöksen hypätä Sematin kelkkaan. Asiakastoimeksianto käynnistyi heti ja samalla reissulla olen edelleenkin.”

Villen mielestä ulkoisen projektipäällikön vuokraamista harkittaessa ja hankkiessa asiakas voi saavuttaa monenlaisia synergiaetuja. Yhden intresseissä voi olla tarve puskuroida oman organisaation työkuormaa, toisella voi olla tarve jollekin ennalta määrätylle projektille, kolmas haluaa apuja projekti- tai liiketoiminnan kehittämiseen ja neljännen vaatimukset voivat ovat jotain aivan muuta.

”Ulkoinen projektipäällikkö näkee asiat yleensä laatikon ulkopuolelta ja asiakasorganisaatio saa parhaimmillaan hyviä ajatuksia oman toimintansa kehittämiseen. Toisaalta taas, varsinkin Sematin kohdalla takana on aina osaavan ja monipuolisen organisaation tuki takana. Meillä on niin leveä osaamisportfolio, että tarvittaessa saa aina sparrausta organisaation sisältä. Sematilla on aina ollut hyvä tekemisen meininki ja tuntuu, että tekemisen taso vain paranee.”

Ulkoista projektipäällikköä hankittaessa tulee alkumäärittely tehdä selkeästi, aivan kuten projekteissa itsessäänkin. Mitä odotetaan, millaisella aikataululla ja mitkä ovat valtuudet, sekä toimeksiannon mukanaan tuomat vastuut.

”Itse ajattelen asian niin, että Sematin tapauksessa projektitoimeksiannot ovat aina kolmikantaisia: Toimeksiantaja, toimeksisaaja ja projektipäällikkö. Mitä vähemmän jälkikäteen keskusteluille on tarvetta, sen paremmin määrittely on onnistunut.”

Villen mielestä ulkoisen projektipäällikön vuokraamisessa etuna on, että tällöin vetovastuu tulee oman organisaation ulkopuolelta. Vuokraprojektipäälliköllä ei ole myöskään mitään ennakkokäsityksiä tai -asenteita, hänellä ei ole tarvetta tavoitella omaa etua, eikä hänellä ole tietoa vaikkapa sisäisistä ristiriidoista. ”Se on varmasti yksi vuokraprojektipäällikön eduista, että positiivinen vire tekemisessä säilyy ja fokus on asetetuissa tavoitteissa.” 

Semat tarjoaa ammattitaitoisia projektipäälliköitä ja -johtajia pitkiin ja lyhyisiin toimeksiantoihin, osa-aikaisesti tai täysipäiväisesti. Lue lisää projektipalveluistamme.

Kustannussäästöjä ammattimaisesti hoidetuilla teollisuuden hankinnoilla

Hankinnalla on merkittävä vaikutus yrityksen kannattavuuteen ja tulokseen. Ammattimaisesti hoidettu hankinta voi tuoda suuria kustannussäästöjä yritykselle. Hankinta ei ole vain operatiivista toimintaa – sen johtamisella ja kehittämisellä on suuri merkitys liiketoimintaympäristön muuttuessa jatkuvasti.

Projektijohtaja Jani Perälä.

Siitä huolimatta, että hankinta on ratkaiseva rooli yrityksen toiminnassa, monessa yrityksessä hankintaa hoidetaan OTO:na, eikä hankintastrategiaa ole. Strateginen ote hankintoihin tuo mukanaan säästöjä ja toimintavarmuutta.

Sematilla on laajamittaista käytännön kokemusta hankinnasta sen kaikkine osa-alueineen. Tarjoamme erityistä hankintaosaamista, jolla vastataan asiakkaan kaikkiin tarpeisiin hankinnan saralle. Käytössämme on Semat P5 -malli, jonka avulla voimme helposti määritellä asiakkaan tarpeisiin sopivan palvelutason.

”Hankinnan arvo tajutaan usein vasta silloin, kun joku asia menee saatavuuden, laadun tai hinnan vuoksi pieleen”, kertoo Sematin hankintaguru, projektijohtaja Jani ”Hankintaäijä” Perälä, jolla on mittava kansainvälinen kokemus toimitusketjuista, hankinnasta ja logistiikasta. ”Pitkän aikaa on ollut suunnitelmissa tuoda Sematin käytännön karaistaman hankintaosaamisen tuotteista omaksi palvelukseen. Kysyntää selvästi on ja meillä on käytännön osaamista valtavasti. Hankinnan kokonaisvaltaiset palvelut tukevat myös Sematin olemassa olevaa palvelutarjontaa.”

Olemme pilotoineet hankinnan palveluitamme viimeisen vuoden aikana menestyksekkäästi. Lue, millaisia hyötyjä hankinnan kehittäminen toi Koskiselle.

Tutustu Sematin hankinnan kehittämiseen ja muihin toiminnan kehittämispalveluihin.

Erja Lyytinen: Yhteinen päämäärä on hyvän tiimityön perusta

”She is the future”, on kitaristi Carlos Santana sanonut Erja Lyytisestä. Lyytinen, 44, on suomalainen blueskitaristi, laulaja ja lauluntekijä, joka niittää suurta suosiota maailmalla. Maailman arvostetuimpana kitaralehtenä pidetty Guitar Player nosti hänet juuri isosti esiin uusimmassa numerossaan.

Vuonna 2020 hänet valittiin maailman tällä hetkellä toiseksi parhaaksi kitaristiksi brittiläisen Total Guitar -lehden äänestyksessä. Vuonna 2017 hän voitti parhaan kitaristin palkinnon European Blues Awardseissa Englannissa.

Bändi on asiantuntijaorganisaatio

Ammattimuusikon työ on vaativaa asiantuntijatyötä ja hyvällä johtamisella on suuri merkitys myös yhtyeen sisällä. Tiimityöskentely on oltava saumatonta, jotta homma toimii.

Erja Lyytinen, oikealla basisti Tatu Back ja vasemmalla rumpali Iiro Laitinen.

– On haaste toimia yhtyeessä solistina ja samaan aikaan bändin johtajana, kertoo Lyytinen.

– Kun työskennellään taiteellisessa ympäristössä, täytyy muistaa, että ympärillä on paljon luovia, herkkiä persoonia. Kovat ratkaisut ja päätökset saattavat pahimmassa tapauksessa pilata taiteellisen luomisen tai jopa koko keikkakokemuksen.

Soittaessa bändin sisäinen kemia on oleellinen asia. Sen lisäksi, että äänen volyymi on balanssissa, yhtyeen henkinen ilmapiiri täytyy olla balanssissa. Soittajien välinen eripura, tai vastaavasti vahva henkinen yhteys luovat vireen, joka näkyy ja kuuluu, vähintäänkin bändin muille jäsenille, jos ei myös yleisölle.

Tiiminsä johtajana Lyytinen on vastuussa siitä, että bändin sisäiset kemiat ovat kunnossa, kaikkia arvostetaan ja kuunnellaan, ja kohtelu on tasavertaista. Rajat työnteon ja hauskanpidon välillä ovat myös häilyviä verrattaessa esimerkiksi toimistotyöhön.

– Yhtyeenä matkustamme yhdessä tuntikausia samassa keikkabussissa välillä hyvinkin vaativissa olosuhteissa, kertoo Lyytinen.

– Ristiriitatilanteet tulevat useimmiten vastaan juuri silloin, kun unta on takana vähän, olosuhteet ovat haastavat ja koko tiimiin kohdistuu painetta ulkopuolelta. Silloin punnitaan hyvä johtaminen. Minun asiani on siinä hetkessä ottaa tilanne haltuun.

Vaikka kiertueella olisikin erillinen kiertuemanageri, vastuu yllättävistä tilanteista, kuten keikkabussin hajoamisesta tai festivaalijärjestäjien sopimusrikkomuksista, selviäminen jää myös usein bändin johtajalle.

Yksi hyvän tiimin tärkeimmistä tunnusmerkeistä on yhteinen päämäärä ja tämä pätee myös musiikkialalla. Lyytisen mukaan on tärkeää, että hänen tiimiinsä kuuluvat ihmiset haluavat olla mukana juuri hänen yhtyeessään ja haluavat kasvaa yhdessä parantaen suoritustaan sekä yksilö- että tiimitasolla keikasta toiseen.
– Hyvä johtaja muistaa myös tiiminsä palkitsemisen, kertoo Lyytinen.

Suullinen palaute on tärkeää, jotta tiimin jokainen jäsen tietää olevansa olennainen osa kokonaisuutta. Tämä edistää hyvää työilmapiiriä ja lisää työhyvinvointia.

– Ei tarvita kuin yksi tyyppi, joka pystyy pilaamaan koko ilmapiirin omalla negatiivisella suhtautumisellaan. Hyvä bändi on siis myös hyvä tiimi, joka etenee yhteisenä rintamana keikkatantereella.

Kiertueen järjestäminen projektina

Keikkakiertueiden järjestämiseen liittyy paljon etukäteissuunnittelua, järjestelyitä ja taloudellista panostusta. Huomioitavia asioita on paljon – muun muassa keikkapaikkojen väliset matkustusajat ja muut logistiikkaan liittyvät asiat, keikkapaikkojen eroavaisuudet ja tilat, äänentoistolaitteiden kuljetus ja huolto, markkinointi, yhtyeen harjoittelut, hotellivaraukset ja ruokailut.

Lyytisen yritys, Bluesland Productions, tuottaa hänen kiertueensa. Kiertueita suunnitellessa tehdään tarkat budjetit.

– Excel ei valehtele, vaan kertoo hyvin koruttomasti, kannattaako jokin kiertue vaikkapa taloudellisesti, kertoo Lyytinen.

– Tärkeää on myös punnita sitä seikkaa, että joskus taloudellisesti kannattamaton kiertue on kuitenkin promootiomielessä hyvä liike. Tällöin seuraavan vuoden Excel-taulukko näyttääkin jo edellistä paremmalta. Teemme yleensä melkoisen tarkkoja suunnitelmia kiertueille ja otamme myös tietoisia riskejä.

Kuten projekteissa yleensä, saattaa eteen tulla arvaamattomia haasteita, joiden ratkaiseminen vaatii nopeita päätöksiä.

– Parisen vuotta sitten Ranskassa sunnuntai-iltapäivästä autostamme puhkesi rengas eikä korjaamoa löytynyt. Siirsimme välttämättömät soittimet tilataksiin ja hurautimme 200 kilometrin matkan keikkapaikalle keikkabussin jäädessä ranskalaisen autokorjaamon pihalle.

Keikka alkoi ikävästä yllätyksestä huolimatta ajallaan.

Lyytinen kokee tärkeimpien onnistumistekijöiden olevan suunnittelun ja budjetissa pysymisen lisäksi hyvin suunniteltu markkinointi ja se, että silloin kun rauta on kuumaa, täytyy myös takoa.

– Tärkeintä on kuitenkin yhdessä musisoiminen keikalla ja yleisöltä saatu palaute keikkakiertueen onnistumisesta musiikillisesti. Sekä tietenkin se, että kiertueen viimeisenä päivänä kanssasi keikkabussissa istuu tyytyväistä, vaikkakin väsynyttä porukkaa.

Inspiraatiota elämän iloista ja suruista

Inspiraatiota sävellystyöhönsä Lyytinen kertoo saavansa kaikkialta ympäriltään – omasta elämästään ja kokemistaan tunteista, olivat ne sitten suruja tai iloja.

– Minulla on aika ollut vahva sisäinen palo tehdä musiikkia, eikä se ole onneksi näyttänyt laantumisen merkkejä, kertoo Lyytinen.

– On upeaa päästä studioon äänittämään omaa musiikkia bändin kanssa treenijakson jälkeen. Kappaleiden saaminen äänilevylle on huikea palkinto tehdystä työstä.

Muusikon lempityökalut

Kitara on Lyytisen työkalu. Hän kertoo omistavansa parisenkymmentä erilaista sähkökitaraa, ja lisäksi pari akustista ja pari resonaattorikitaraa.

– Lempisoittimikseni ovat muodostuneet G&L merkin Asat Z-3 Semihollow, HOS Electro Reso ”Erja Lyytinen Signature” ja Eric Johnson Fender Stratocaster.

Listan ensimmäinen kitara on ollut mukanani lähes kaikilla ulkomaan keikoillani ja on siinä mielessä erittäin läheinen instrumentti. Olemme itkeneet ja nauraneet yhdessä aina Rovaniemeltä Intian Bangaloreen saakka. Lisäksi kitara on upeannäköinen kiiltävän sinisen bodyn ja peilipleksin vuoksi, kehaisee Lyytinen.

Hän kertoo tykkäävänsä upeannäköisistä soittimista.

– Kitaroissa saa olla glitteriä!

Kotimaisen kitaravalmistajan, HOS Guitarsin, Lyytiselle valmistama uniikki resonaattorikitara on usein mukana hänen soolokeikoillaan.
– Siitä saan loihdittua esiin myös perinteistä resonaattorikitarasaundia, joka sopii slide-soittoon mainiosti. Fenderin Stratocastereista taas koen saavani blueseimman saundin ja tämä Eric Johnsonin malli on yksi lempikitaroistani soittaessani perinteistä kitaraa.

Erja Lyytinen soitti yksityisen akustisen keikan Sematin henkilöstölle ja sidosryhmille perjantaina 21.5. Hänen kanssaan tapahtumassa soittavat basisti Tatu Back ja rumpali Iiro Laitinen.

Projektipäällikkö Lotta Leppänen: Epävarmassa tilanteessa ulkoinen osaaja on hyvä vaihtoehto rekrytoinnille

Projektipäällikkö Lotta Leppänen on taustaltaan filosofian maisteri. Pääaineinaan hän opiskeli saksan kieltä ja kääntämistä, ja sivuopinnoissaan erikoistui EU:hun perehtyen muun muassa unionin rakenteeseen ja Eurooppa-oikeuteen. Lisäksi hänellä on vyönsä alla kauppatieteiden, viestinnän ja mediakulttuurin opintoja.

”Opintojen aikana toimin kääntäjänä ja kielen asiantuntijana ja muun muassa lanseerasin verkkokauppaa Saksasta Suomeen. Poikkesin myös Englannissa asumassa, työskentelin siellä kielikursseja tarjoavalle organisaatiolle.”

Projektipäällikkö Lotta Leppänen Caminito del Rey -vaellusreitillä Espanjassa

Jo ennen valmistumistaan Lotta päätyi töihin Trainers’ Houselle. Hän aloitti myynnissä ja markkinoinnissa, mutta eteni muutaman kuukauden jälkeen projektipäälliköksi. ”Kävin myös avaamassa uuden toimiston Espanjaan. Perheeni vuoksi palasin Suomeen, kun Espanjassa hommat alkoivat pyöriä”.

Vahvan kansainvälisyyden lisäksi Lotan erityisosaamista ovat liiketoiminnan kehittäminen, henkilöstöhallinto, sisäinen laskenta, EU-rahoitus ja erilaisten rahoitusinstrumenttien tuntemus. Monipuolinen osaaminen antaa erinomaisen pohjan projektityöhön ja toiminnan kehittämiseen.

Sematille Lotta lähetti avoimen hakemuksen tutustuttuaan yritykseen edellisen työnsä tiimoilta. ”Semat oli mun asiakkaani”, kertoo Lotta. ”Pääsin tutustumaan toimintaan vähän syvällisemmin, kiinnostuin sekä toimialasta että yrityksestä, ja päätin hakea duuniin. Tuntui, että olin saavuttanut edellisellä työantajallani kaiken mahdollisen johtoryhmän jäsenyyttä myöten. Sematilla kiinnosti erityisesti mahdollisuus tehdä projektityötä vaihtelevissa toimeksiannoissa. Nää hommat on sellaisia, että näissä ei pääse jämähtämään paikoilleen. Kaikki projektit loppuvat aikanaan!”

Sematin leivissä Lotta on työskennellyt reilun puolitoista vuotta asiakastoimeksiannossa business controllerina Rinheatilla, jonka erikoisalaa ovat prosessiteollisuuden haihduttamot ja lämmön talteenotto. Yritys tarvitsi tukea muun muassa talouden johtamiseen ja raportoinnin ja läpinäkyvyyden kehittämiseen.

Tehtävät ovat olleet hyvin monipuolisia pitäen sisällään koko organisaation toiminnan kehittämistä, rahoitusten hankkimista, projektien talouden seurantaa ja hankinnan kehittämistä. Tällä hetkellä Lotta johtaa muun työn ohella ERP-projektia.

Biitsillä Torremolinoksessa työpäivän jälkeen.

”Olen myös tuonut organisaatioon lisää yhteisöllisyyttä – käyttöön on otettu esimerkiksi kuukausipalaverit ja kuukauden työntekijän palkitseminen. Rinheat on hieno työympäristö. Toimiala on kiehtova, kuten myös työnkuvani. Ammattilaisten kanssa on motivoivaa töitä – talossa on paljon osaamista.” Lotta saa lisämotivaatiota myös nähdessään kehittämisponnisteluiden tuottavan tulosta.

Asiakastoimeksiannossaan hän kertoo oppineensa paljon: ”Olen aina työskennellyt hektisissä ympäristöissä, joissa asioiden kehittäminen on ollut aggressiivista. Tämä on erilainen ympäristö – paljon rauhallisempi. Myös työyhteisön ikähaarukka on paljon laajempi, joten mun on pitänyt oppia uusia tapoja kommunikoida.”

Työssään Lotta kokee vahvuuksikseen realistisen ajattelutapansa ja ratkaisukeskeisyytensä. ”Näen faktat ja viestin suoraan, miltä tilanne näyttää. Olen nopea reagoimaan asioihin ja teen rohkeasti päätöksiä, joista myös kannan aina vastuun.”

Hän kannustaa yrityksiä kokeilemaan ulkoista tukea, kun rekrytointipäätös tuntuu vaikealta: ”Ulkoisen projektipäällikön voi potkia helpommin pois, jos homma ei toimikaan, tai kun tavoitteet on saavutettu. Loppujen lopuksi se voi myös olla huomattavasti halvempi ratkaisu, kuin palkata oma, kovapalkkainen henkilö – esimerkiksi tässä tapauksessa talouspäällikkö tai -johtaja.” Etenkin epävarmassa tilanteessa ulkoisen osaajan hankkiminen on hyvä vaihtoehto rekrytoinnille. ”Mikäänhän ei estä jatkamasta sopimusta, kun homma toimii. ”

”Ulkopuolinen henkilö tuo taloon uutta näkemystä ja uusia tapoja. Tukiresurssien hankkiminen talon ulkopuolelta on myös hyvä ratkaisu siinä mielessä, että ulkoinen henkilö on aina tuottava. Sovitut asiat hoidetaan varmasti.”

Semat tarjoaa ammattitaitoisia projektipäälliköitä ja -johtajia projektien erilaisiin tukifunktioihin, esimerkiksi seuraaviin tehtäviin: projektien aikatauluttaja, site manager, ohjausryhmän jäsen tai puheenjohtaja, projektikoordinaattori, project controller, business controller, laatupäällikkö, claim manager. Lue lisää projektipäällikkövuokrauksesta.

Projektipäällikkö Mirko Kaarnakoski: Projektin ammattitaitoinen johtaminen säästää kustannuksia

”Johda edestä” on Mirko Kaarnakosken henkilökohtainen johtamisfilosofia. Hänelle se tarkoittaa sitä, että hän projektipäällikkönä antaa projektille kasvot, sitoutuu sen tavoitteisiin ja aikatauluihin, ja toimii hyvänä esimerkkinä tiimille. ”Se tarkoittaa mulle myös sitä, että vaadin itseltäni vähintään sen saman kuin muilta. Ja teen itse, jos kukaan muu ei pysty. Johtaja ei saa piiloutua tiimin taakse. Sitten vasta, kun homma on maalissa, pitää johtajan kadota takavasemmalle ja antaa tiimin ottaa kunnia.”

Sematilla Mirko on työskennellyt vanhemman projektipäällikön tittelillä parisen vuotta. Työssään hän johtaa vaativia asiakasprojekteja ja osallistuu asiakkaiden projekti- ja liiketoiminnan kehittämishankkeisiin. Hänen erityisosaamiseensa kuuluvat toimitusketjun hallinta ja kehittäminen, hankinta ja logistiikka.

Mirko Kaarnakoski Niagaran putouksilla Kanadassa

Mirko opiskeli kauppatieteitä ja markkinointia, ja työskenteli myyntihommissa, kunnes näki, kun 1673-asteista sulaa terästä valettiin. Nuoren miehen sydän alkoi sykkiä teknologiateollisuudelle siltä seisomalta. ”Siitä se lähti. Ei siinä paljon markkinointiopinnot painaneet, olin myyty.” Myyntihommat jäivät taakse ja Mirko siirtyi logistiikkapäälliköksi konepajateollisuuden pariin.

”Silloinen työnantajani näki mussa suurta potentiaalia logistiikkapuolelle, mikä johti mittavaan koulutukseen talon sisällä ja ulkopuolella,” kertoo Mirko. Alusta lähtien toiminta oli kansainvälistä, hommia tehtiin ympäri maailmaa, Japanista Yhdysvaltoihin. ”Ammatillinen kehittyminen toi mukanaan isompia yksiköitä ja kuvioita.”

Motivaation lähteinä Mirkolle ovat toimineet kova työnteko, kehittäminen ja se, että pääsee vaikuttamaan asioihin ja näkemään oman kädenjälkensä. Siinä vaiheessa, kun isot, vuosia kestäneet kehittämisprojektit oli saatettu kunnialla loppuun, alkoi hänestä tuntua siltä, että työ ei tarjonnut enää tarpeeksi haasteita. ”Siinä vaiheessa tein hypyn tuntemattomaan. Perustin yrityksen, ja myöhemmin toisenkin, ihan toisille toimialoille.” Muutaman vuoden päästä hän kuitenkin tunsi teknologiateollisuuden kutsuvan uudelleen ja palasi, ensin itsenäisenä logistiikan konsulttina, sitten palkollisena logistiikan ja hankinnan johtotehtäviin.

”Sematiin törmäsin ensimmäisen kerran jo vuonna 2013. Kyselivät silloin jo hommiin, mutta en ollut valmis”, kertoo Mirko. ”Semat jäi kuitenkin positiivisesti mieleen. Pari vuotta sitten asiakkaan tarve ja oma osaamiseni ja työtilanteeni sattuivat kohtaamaan ja loppu on historiaa.”

Projektipäällikkö kääri hihansa

Sematilla Mirko on johtanut hankinnan ja varaosalogistiikan kehittämiseen liittyvää kansainvälistä asiakasprojektia, joka vei hänet pitkiksi ajoiksi Yhdysvaltoihin ja Kanadaan. ”Reissuhommat ovat ihan parasta. Mun luonteelleni ne sopivat helvetin hyvin. Asiakas oli suorastaan ihanteellinen – heillä oli selkeä ongelma ja oikea motivaatio sen korjaamiseen, mutta ei osaamista eikä tekijää talon sisällä. Tulevaisuuden visiot asiakkaan kanssa olivat yhtenäiset ja sain alusta lähtien riittävät valtuudet hoitaa asioita eteenpäin.”

”Ulkoisen projektipäällikön hankkiessaan asiakas varmistaa, että projektilla on selkeä alku ja loppu. Jos projekteja hoidetaan oman työn ohessa, on mahdollista, että projekti jää junnaamaan paikalleen ja muuttuu vähitellen prosessiksi”, kertoo Mirko. ”Loppujen lopuksi nämä ikuisuusprojektit tulevat organisaatiolle huomattavasti kalliimmaksi, kuin projektin saattaminen loppuun ammattimaisella otteella”.

Vuokraprojektipäällikön intressinä on aina projektin valmistuminen annetuissa raameissa. ”Monissa yrityksissä henkilöstön sisäiset kemiat, eri yksiköiden kilpailevat tavoitteet ja muut vastaavat haasteet jarruttavat asioiden etenemistä. Ulkopuolinen projektipäällikkö voi nähdä asian laajemmin, kuin ne tyypit, jotka istuvat ohjaamossa vääntämässä rattia. Out-of-the-box -ajattelu on helpompaa, kun taustalla ei ole tunnesiteitä, oman henkilökohtaisen edun tavoittelua eikä ummehtuneita käsityksiä siitä, että asiat tulee hoitaa tietyllä tavalla, koska aina on näin tehty”, kertoo Mirko projektipäällikkövuokrauksen hyvistä puolista.

”Vakiintuneet toimintatavat eivät kuitenkaan välttämättä ole yrityksen edun mukaisia. Esimerkiksi hankintapuolella kehitystä saattavat hidastaa ostajien henkilökohtaiset suhteet toimittajiin. Organisaation yleisen edun ymmärtäminen ja puolueettoman näkemyksen muodostaminen on tällöin hankalaa”, kertoo Mirko. ”Ulkopuolinen projektipäällikkö keskittyy 100-prosenttisesti tehtäväänsä ja tavoitteeseensa – sisäisestä kuohunnasta, länkytyksestä ja kahvipöytäkeskusteluista ei tarvitse välittää, fokus pysyy yhdessä asiakkaan kanssa sovituissa pelisäännöissä ja maalissa.”

Mirkon työmaata: Hankinnan ja varastologistiikan kehittäminen

Hyvinkin yksinkertainen kehityshanke saattaa saada vääränlaiset mittakaavat sisäisessä puuhastelussa. OTOna tehtäessä käy myös joskus niin, että vastuut ovat epäselvät, hankkeella on aivan liikaa erilaisia turhia sidoksia talon sisällä tai projektin laajuus muuttuu hallitsemattomasti. ”Yrityksen sisällä katsotaan asioita aina tietynväristen lasien läpi ja mielipiteisiin vaikuttavat myös henkilöiden omat ambitiot. Saatetaan tehdä ihan vääriä asioita.” Tällöin kannattaa harkita ulkopuolista tekijää.

Ulkoiselle projektipäällikölle on tärkeää antaa riittävät valtuudet heti alkuun, jotta hän voi hoitaa tehtävänsä tehokkaasti. Projektin sidosryhmillä on enemmän painetta pitää kiinni vastuistaan ja pysyä sovituissa aikatauluissa, kun pakettia pitää kasassa ulkopuolinen henkilö, jolla on tarpeeksi natsoja.

”Hyvällä projektipäälliköllä on kunnianhimoa, paineensietokykyä ja osaamista löytää toimeksiantajan kannalta parhaat ratkaisut. Projekti pitää pystyä runnomaan loppuun, tuli eteen mitä vain. Aina tämä ei onnistu pelkillä korulauseilla, välillä tulee tilanteita, joissa on oltava vähän mulkero”, kertoo Mirko. ”Ammattitaitoinen projektipäällikkö osaa pilkkoa kompleksisia projekteja selkeisiin vastuualueisiin ja orkestroida homman niin, että aikataulut pitävät, odottamattomia yllätyksiä ei tule ja ajankäyttö on tehokkaampaa fokuksen ollessa oikeissa asioissa, mikä minimoi kustannuksia.”

Semat tarjoaa ammattitaitoisia projektipäälliköitä ja -johtajia pitkiin ja lyhyisiin toimeksiantoihin, osa-aikaisesti tai täysipäiväisesti. Lue lisää projektipäällikkövuokrauksesta.

Projektijohtaja Pasi Niemen johtamisteesit

Projektijohtaja Pasi Niemellä on kolmisenkymmentä vuotta kokemusta johtamisesta. Kevään ja alkukesän aikana Pasi on jakanut Sematin LinkedIn-sivulla ohjeita parempaan johtamiseen. Alla kooste kaikista Pasin teeseistä.

1. Ole oma itsesi

Pasin mukaan yksi johtajan tärkeimpiä ominaisuuksia on kyky olla oma itsensä.

“Omana itsenään pystyy kohtaamaan johtamisen erilaiset haasteet menestyksekkäämmin, kuin kuviteltujen tai asetettujen odotusten mukaista roolia näyttelemällä. Älä esitä mitään, mitä et todellisuudessa ole. Älä yritä esittää esimerkiksi asiantuntijaa asiassa, ellet todella ole sitä. Näytteleminen ja roolin vetäminen tulkitaan nopeasti epäaitoudeksi, joka herättää epäluuloisuutta: missä muussa asiassa valehdellaan? Luottamus ei synny näyttelemällä. Vaativassa tilanteessa rooli pettää ja menetät kasvosi lopullisesti.”

2. Ymmärrä tehtäväsi, vastuusi ja paikkasi

Hyvä johtaja selvittää itselleen tehtävänsä, vastuunsa sekä valtuutuksen omalle olemassaololleen.

”Tiedä paikkasi, äläkä yritä tehdä kaikkea itse. Käytä organisaatiosi osaamista ja delegoi tarkoituksenmukaisesti. Älä tee alaistesi ja kollegoidesi töitä, vaan vaadi, että kaikki tekevät osansa. Organisaation jokaisella jäsenellä on – tai ainakin pitäisi olla – määritelty tehtävä. Esimiehen tehtävä on auttaa, neuvoa ja palvella, mutta myös vaatia henkilöstöltä heidän tehtäviensä mukaisia toimia. Johtajan tai esimiehen tehtävänä ei ole olla joka alan asiantuntija pyramidin huipulla.”

Hyvä itsensä johtaminen on myös tärkeä taito, joka joskus puuttuu. ”Tiimityössä, itseohjautuvassakaan mallissa, vapaamatkustaminen ei ole koskaan hyväksyttävää. Tiimin jäsenenä on myös tärkeää selvittää itselleen edellä mainitut asiat ja pitää mielessä, että jokaisen on tuotettava lisäarvoa. Johtajuus tulee ottaa ainakin itsestään. Kanna vastuusi! Töiden teettäminen muilla ja palkitsemisvaiheessa paikalle hiipiminen ei ole osoitus kyvystä johtaa ketään.”

3. Tee päätöksiä

”Päätöksenteko voi olla joissain tilanteissa vaikeaa,” Kertoo Pasi. ”Täydellistä päätöstä ei ole olemassa. Pahinta on, jos päätöksiä ei synny lainkaan.”

Päätöksen voi myös muuttaa. Jos olet päätöksesi jälkeen väärässä, korjaa tilanne ryhdikkäästi. Älä kuitenkaan, esimerkiksi kokemattomuutesi tai epävarmuutesi seurauksena, pyörrä päätöksiäsi jatkuvasti.

Oikea tilannekuva mahdollistaa oikeat päätökset. Pyri analysoimaan tilanne ja mahdolliset seuraamukset riittävän perusteellisesti ennen päätöksiäsi. Etenkin haastavissa tilanteissa on tärkeää kuunnella myös muiden mielipiteitä. Keskity päätöksenteossasi olennaiseen ja muista, että jokaisella päätöksellä tulee olla asianmukaiset ja jälkitarkastelua kestävät motiivit.”

4. Älä hölmöile

Kasva, nouse ja pysyttele organisaatiossasi mahdollisesti vellovien pinnallisten arvojen ulottumattomissa. Älä koskaan lähde mukaan sellaisiin hölmöilyihin, joiden tiedät loppujen lopuksi olevan väärin. Älä sorru ala-arvoiseen käyttäytymiseen ja esimiehelle sopimattomaan erivapauksien ottamiseen.

Pyri muistamaan, että tekemisiäsi seurataan ja olet esimerkkinä muille. Älä korosta asemaasi, sen pitäisi olla muutenkin selvä organisaatiossasi. Jos näin ei kuitenkaan jostain syystä ole, älä päästä jopoa keulimaan, vaan osoita ammattitaidollasi ja kyvykkyydelläsi olevasi oikea ihminen oikealla paikalla.

5. Älä nosta itseäsi jalustalle

Liiku ”joukkojesi” keskuudessa ja käyttäydy itsellesi luontevasti. Näin viestit alaisillesi olevasi yksi heistä. Tämä on tärkeää etenkin vaikeina aikoina. Tervehdi organisaatiosi ihmisiä ja huomioi heitä, muuten sinua pidetään ylimielisenä. Älä yritä olla parempi kuin muut – et kuitenkaan sitä viime kädessä ole.

6. Anna tunnustus niille keille se kuuluu

Tasa-arvoinen kohtelu on kaiken A ja O. Palkitse alaisiasi hyvistä suorituksista, mutta muista aina siihen liittyvät velvollisuudet ja pelisäännöt.

“Älä koskaan nosta ketään toisten yläpuolelle todellisten tulosten kannalta toisarvoisten tekijöiden, kuten ystävyyden vuoksi. Väärin toimimalla menetät organisaatiosi arvostuksen. Organisaatiossa yleensä tiedetään, kuka todelliset tulokset on saanut aikaan, ja epäoikeudenmukaisuus aistitaan herkästi.”

7. Kukaan ei ole seppä syntyessään

”Älä moiti alaisiasi esimiehillesi tai kollegoillesi, tai piiloudu alaistesi epäonnistumisten taakse. Kun epäonnistut, mene itseesi ja korjaa tilanne ottamalla opiksesi. Näin pääset jatkamaan entistä vahvempana osaajana.

Jos alaisesi ei onnistu tehtävässään, yrittäkää yhdessä löytää syy siihen, rakentavasti. Jos hän ei yhdessä päätetyistä korjaavista toimenpiteistä huolimatta onnistu, miettikää yhdessä uusi tehtävä organisaatiossa. Älä hyväksy huonoja suorituksia, mutta muista, että jokainen tarvitsee toisenkin mahdollisuuden. Muista, ettet itsekään onnistu kaikessa.

Tue alaisiasi vaikeina hetkinä ja ymmärrä, että kukaan ei ole seppä syntyessään. Erityisesti nuoremmat alaiset tai kokemattomat esimiehet saattavat tarvita tukeasi.”

8. Älä elvistele!

”Kun menet uuteen organisaatioon tai tehtävään uutena esimiehenä, älä lähde vuolaasti esittelemään – ainkaan ainakaan joka foorumissa – aiempia saavutuksiasi urallasi. Sitä ei jaksa kukaan kauaa kuunnella. Kannukset pitää tienata aina uudelleen. Älä muutenkaan kehu itseäsi joka käänteessä. Onnistumisistaan saa iloita, mutta ylpistyä ei kannata.

Keskustele ihmisten kanssa ja suhtaudu heihin luonnollisesti, asemaan katsomatta. Saat samalla palautetta toiminnastasi monin eri tavoin. Et voi tietää valmiiksi kaikkea uudessa organisaatiossa, joten kysy muilta. Se, jos joku siitä älähtää, kertoo paljon organisaation toimintakulttuurista.”

9. Ole kova johtaja ennen kaikkea itseäsi kohtaan

Projektijohtaja Pasi Niemellä on kolmisenkymmentä vuotta kokemusta johtamisesta. Pasi jakaa Sematin LinkedIn-sivulla vinkkejä parempaan ihmisten johtamiseen.

Kova johtaminen ei ole tyranniaa, vaan sitä, että pystyy kohtaamaan vaikeatkin tilanteet omana itsenään, vastuitaan pakoilematta.

“Vaikka joutuisit osaksi huonoa johtamiskulttuuria, pyri itse aina toimimaan oikein. Jos sinua ei silti hyväksytä, etsiydy sellaiseen paikkaan, jossa asennettasi ja osaamistasi arvostetaan.”

10. Älä luovu hyvistä periaatteistasi

“Kehitä itsetuntoasi ja usko itseesi. Älä luovu hyvistä periaatteistasi missään tilanteessa,” neuvoo Pasi. Hyvä itsetuntemus auttaa kehittymään johtajana. “Tutki omia reaktioitasi erilaisissa tilanteissa ja yritä selvittää itsellesi, miksi reagoit niin kuin reagoit.”

”Älä myöskään eristäydy vaikeissa tilanteissa, kuten kriisissä, vaan pyri hyödyntämään laajasti yhteistyön luomaa voimaa ja organisaation voimavaroja.”

11. Tehtäviä voit jakaa, vastuuta et

Muista aina, että johtajan vastuu on jakamaton.

Projektijohtaja Pasi Niemen ajatuksia projektijohtamisesta kriisin aikana

Pasi Niemellä on 30 vuoden kokemus johtamisesta ja erilaisista kriisitilanteista. Uransa ensimmäiset 16 vuotta hän työskenteli Puolustusvoimissa, muun muassa opetusupseerina. Puolustusvoimat kouluttaa kriisitilanteen johtamisen ammattilaisia varsin laaja-alaisesti.

Puolustusvoimilta Pasi siirtyi yksityiselle sektorille, teollisuuden tuotantojohtajan tehtäviin. Kriiseiltä ei siviilitehtävissäkään voinut välttyä: ”Olen johtajana kohdannut hyvinkin haastavia tilanteita, kuten työntekijän menehtymisen työpaikalla, organisaatioon kohdistuneet vakavat rikosepäilyt ja siitä seuranneen ikävän julkisuuden, suuret vaihtelut markkinakysynnässä sekä kysynnän laskusta seuranneet sopeutustoimet lomautuksineen ja irtisanomisineen”, kertoo Pasi. ”Voisikin sanoa, että ne kuuluisat ”heinäsirkatkin” on tässä omakohtaisesti koettu ja nähty”.

Tällä hetkellä Pasi työskentelee Sematilla projektijohtajana erilaisissa asiakastoimeksiannoissa. Projekteja suunniteltaessa hän korostaa riskienhallinnan näkökulmaa. ”Parasta varautumista on ehdottomasti kaikki se, mitä on tehty etukäteen” hän painottaa.

”Jos organisaatio vasta kriisitilanteessa alkaa selvittää perusasioita, ollaan huolestuttavassa tilanteessa. Kriisitilannejohtamisessa korostuu henkilöiden ammattitaito, tilannekuvan oikeellisuus ja viestinnän laatu. Toivoa sopii, että erilaisissa projekteissa on nyt varauduttu riskeihin esimerkiksi laadukkaalla ja käytännönläheisellä riskienhallintasuunnittelulla, budjeteissa riskivarauksin ja tietysti varamiessuunnitelmin.”

Koronakriisi on muuttanut projektien toimintaympäristöä selvästi ja lyhyessä ajassa. Pasi kuvaa nykytilannetta siirtymänä suunnitelmallisesta toimintaympäristöstä sellaiseen, jossa muutoksenhallinta korostuu. ”Oman haasteensa johtamiselle ja tilanteen hallinnalle tuovat jatkuvasti muuttuvat viranomaismääräykset. On myös selvää, että kansainvälisissä projekteissa on valtavia haasteita senkin takia, että tämänkertainen pandemia on todellakin globaali ja etenee eri vaiheissa eri maanosissa ja maissa. Kerrannaisvaikutukset kestävät pitkään. Nyt tärkeää on nopea reagointi muuttuneeseen toimintaympäristöön ja tietysti yhteistyö sekä toiminnan mahdollisimman suuri läpinäkyvyys, jolla sitä yhteistyötä ja luottamusta parannetaan.”

Kriisitilanteesta selviytyy Pasin mukaan parhaiten kiinnittämällä huomiota johtamisen laatuun ja pitämällä pään kylmänä:

”Johtamisessa päätöksenteon sykli muuttuu nopeammaksi, kommunikointi suoraviivaistuu ja päätöksiä joudutaan usein tekemään vajavaisemmin tiedoin ja lyhyemmässä aikaikkunassa. Päätöksenteon ja paineensietokyvyn merkitys korostuu – vahingollisinta kriisitilanteessa on, ettei päätöksiä synny lainkaan.”

Nopean ja laadukkaan päätöksenteon keskeinen edellytys on vahva tilannetietoisuus. ”Kriisitilanteissa ei ole tilaa johtajille, jotka haluavat paistatella omassa erinomaisuudessaan”, kertoo Pasi. ”Tarvitaan johtamista, joka on vaikuttavaa nimenomaan organisaation toiminnan jatkumisen kannalta. Kriisistä on tarkoitus selvitä mahdollisimman pienin vaurioin, mikä on tärkeää pitää koko ajan mielessä.”

Käytännön tasolla tämä tarkoittaa vahvaa panostusta projektitiimin johtamiseen. Pasin mukaan tärkeimmät asiat ovat aktiivinen johtaminen, aktiivinen kommunikointi ja luottamusta ylläpitävä toiminnan läpinäkyvyys. Erinomainen tilannetietoisuus ei synny ilman tiimin aktiivista ja rehellistä toimintaa. Tiimin sisäinen viestintä ja tehokkaat viestintämenetelmät vaikuttavat siihen, että kaikille tiimin jäsenille muodostuu oikea kuva tilanteesta, ja sitä kautta perusteet oikeiden päätösten tekemiseen. ”On seurattava jatkuvasti eri kanavia, joista tietoa on saatavilla ja pohdittava, miten muutokset vaikuttavat kunkin tiimiläisen vastuualueisiin ja toimintaan. Tämä, yhdistettynä selkeään, avoimeen viestintään, antaa ryhmän toiminnalle parhaat edellytykset, kun pandemian vaikutukset alkavat hellittää. Silloin meillä kaikilla on nimittäin kiire!”

Pasin teesit kriisijohtamiseen

  1. Tee päätöksiä, mahdollisimman yksiselitteisiä ja tilanteen kannalta oleellisia. Mikään ei ole yhtä vahingollista kuin se, että päätöksiä ei synny tai ne ovat kryptisiä.
  2. Tilannetietouden merkitystä oikeiden päätösten tekemiseen ei voi korostaa liikaa. Ota viimeistään nyt käyttöösi kaikki menetelmät, keinot ja kanavat ajantasaisen tiedon saamiseksi. Älä panttaa tietoa, vaan tuo se kaikkien tarvitsijoiden saataville.
  3. Käytössäsi on myös muuta ammattitaitoa kuin omasi. Luota tiimiisi ja asiantuntijoihin, älä eristäydy!
  4. Nyt on aika ottaa varautumissuunnitelmat käyttöön! Perehdy niihin ja toimi niiden mukaan. Huolehdi varamiesjärjestelyistä ja ole luova. Varaudu nopeisiin muutoksiin, toteuta ne tiimisi kanssa hallitusti. Pidä pyörät pyörimässä!
  5. Älä elä vain tässä hetkessä, vaan suunnittele toiminnan sujuva jatkuminen kriisin laannuttua. Kaikilla on silloin kova kiire.