Toiminnan kehittäminen

Tarvitsetko tukea yrityksesi toiminnan tehostamiseen? Tukevatko prosessit toimintaasi aidosti? Kaipaako projektitoimintasi uutta näkökulmaa? Avullamme asiakkaamme ovat onnistuneet kasvattamaan kilpailukykyään esimerkiksi virtaviivaistamalla ja yhdenmukaistamalla toimintaansa. Autamme luomaan tehokkaampia uusia toimintatapoja tai ottamaan käyttöön jo olemassa olevia malleja, jotka eivät syystä tai toisesta ole jalkautuneet käytännön toimintaan. Teemme toiminnan kehittämistä kattavasti projektiliiketoiminnan eri osa-alueisiin.

Ota yhteyttä

Projektitoiminnan kehittäminen

Projektitoiminnan kehittäminen on ratkaisevan tärkeää kaikille yrityksille, erityisesti niille, joissa on useita projekteja toteutuksessa samanaikaisesti. Ilman selkeitä yhteisiä projektimalleja ja toimintatapoja kokonaisuus voi hämärtyä, ja turhaa työtä saattaa kertyä ja fokus kadota. Projektit eivät myöskään etene suunnitellusti, ja toteutus voi takkuilla.

Projektitoiminnan systemaattinen kehittäminen, yhteisten projektimallien luominen ja käyttöönotto johtavat tuottavuuden ja kustannustehokkuuden lisääntymiseen. Projektitoiminnan kehittämisellä on usein laajamittaisia vaikutuksia mm. Tilannekuvaan, päätöksentekoon, läpinäkyvyyteen, resurssienhallintaan ja muihin tyypillisiin projektitoiminnan haasteisiin. Projektitoiminnan kehittämishankkeen aikana voidaan tehdä esimerkiksi yritykselle räätälöity projektikäsikirja.

Projektitoiminnan kehittäminen alkaa aina esiselvityksellä, jossa nykytila kartoitetaan. Analysoimme asiakkaan kanssa yhdessä nykytilan ja määrittämme selkeät, konkreettiset toimenpide-ehdotukset. Lopuksi laadimme kattavan raportin, joka voi toimia suoraan kehityshankkeen toteutussuunnitelmana. Olemme tukenasi kehittämistoimenpiteiden käytännön toteutuksessa ja varmistamme toiminnan jalkautumisesta jokapäiväiseen toimintaan saakka.

Projektiprosessien kehittäminen
Toimitusprojektin prosessit
Tarjousprosessi
R&D-projektin prosessit
Investointiprojektin prosessit
Innovaatioprosessi
Kunnossapitoprosessi
Tilaus-toimitusprosessi (TiTo)
NPI-prosessi / tuotannollistaminen, tuotteistaminen
Palveluprosessi
Tuotantoprosessi
Projektisalkun/-portfolion hallinnan kehittäminen
Ohjausryhmätoiminnan kehittäminen
Projektisuunnittelutyökalujen kehittäminen
Logistiikan ja toimitusketjun kehittäminen
Projektidokumentaation ja ohjeistuksen kehittäminen

Hankinnan kehittäminen

Hankinta muodostaa tyypillisesti merkittävän osan yrityksen liikevaihdosta ja pienilläkin kehitystoimilla voi olla suuri vaikutus. Hankintaa kehittämällä parannetaankin yrityksen kilpailukykyä ja kannattavuutta, kun “sähläyskulut” saadaan minimoitua.

Meiltä saat käyttöösi osaavan hankinta-ammattilaisen, joka huolehtii hankintasi kehittämisestä tarpeesi mukaan aina hankintaprosessien kehittämisestä hankintastrategian tekemiseen. Hankinta-ammattilaisemme varmistaa, että hankintaasi kehitetään kokonaistaloudellisesta näkökulmasta.

Hankintaosaajamme auttavat myös, jos tarvitset väliaikaisesti lisäosaamista tai -resurssia hoitamaan esimerkiksi ostajan, ostopäällikön tai hankintajohtajan tehtäviä.

Voit myös ulkoistaa hankintasi ja sen johtamisen kokonaan Sematille. Ammattilaisemme hoitavat hankinnan alusta loppuun kehittäen sitä jatkuvasti.

Hankinnan kehittäminen
Operatiivinen osto
Strategien hankinta
Hankinnan sopimuspalvelut

Tilaus-toimitusketjujen hallinnan kehittäminen

Tilaus-toimitusketjun (TiTo) hallinnan kehittäminen on keskeinen menestystekijä yrityksille. Häiriötilanteet voivat aiheuttaa merkittäviä haittoja kannattavuudelle, jopa toiminnan keskeytymisen tai loppumisen. Ennakoivilla toimenpiteillä voidaan pienentää taloudellisia ja toiminnallisia riskejä ja aktiivinen TiTo-kehitys parantaa suorituskykyä ja sopeutumista yllättäviin tilanteisiin. Tietoisuus haasteista ja korjaavat toimenpiteet ovat avainasemassa.

Tilaus-toimitusketjun kehittämiseen erikoistunut palvelukokonaisuutemme (Semat ARM) avulla yrityksesi tilaus-toimitusketjun hallittavuus saadaan selvitettyä ja palvelukokonaisuus skaalautuu yrityksesi kokoon ja tarpeeseen sopivaksi. Käytössämme on tilaus-toimitusketjun hallinnan kehittämiseen omat työkalut, joiden pohjalta voidaan yksiselitteisesti tunnistaa tilaus-toimitusketjuun liittyvät haasteet ja tekijät.

Tilaus-toimitusketjujen hallinnan kehittäminen koostuu kolmesta vaiheesta, jotka toimivat myös itsenäisinä kokonaisuuksina. Toimeksianto alkaa toimitusketjun nykytilan selvityksellä. Kun nykytila on selvitetty, arvioidaan sen poikkeustilan hallinnan statusta. Tähän voi toimialastasi riippuen sisältyä myös muun muassa valmius-, jatkuvuus- ja toipumisnäkökulmat. Saat kattavan raportin muodossa tietoa, jonka avulla sinun on helppo havaita toimintaympäristösi kehitykseen liittyviä riskejä ja varautua niihin. Kolmas vaihe kattaa erilaiset ja eritasoiset korjaavat toimenpiteet, joilla tilaus-toimitusketjusi suorituskykyä on mahdollista kehittää.

Tilaus-toimitusketjun hallinnan kehittäminen
Tilaus-toimitusprosessi (TiTo)

Arjen LEAN, 5S&S

Meillä Sematilla LEAN on mukana toiminnassamme ilman sen suurempia kommervenkkejä, eli puhummekin täällä rohkeasti “arjen LEANista”. Kokemuksemme mukaan, kun LEANia lähdetään lanseeraamaan, kompastuu homma heti jo alussa siihen, että henkilöstö ei ymmärrä vannoutuneiden LEAN -asiantuntijoiden käyttämää hienoa ja vierasta terminologiaa. Me emme tee niin, vaan tuomme LEAN -toimintamallin käytännön tasolle mm. konkreettisten esimerkkien avulla.

Lähdemme siitä perusasiasta liikkeelle, että asiat voidaan tehdä aina paremmin ja helpommin. Kaikessa yksinkertaisuudessaan organisaation jäsenten tulisikin ajatella, että “miten teen oman osani niin, että myös prosessin seuraavan vaihe onnistuu paremmin”. Tämän tulee olla jatkuva prosessi.

Panostamme siihen, että sinä saat organisaatioosi teille sopivan LEANin, jossa huomioidaan käyttöön otettavien ratkaisujen vaikuttavuus organisaatiosi suorituskyvyn kannalta oleellisiin asioihin. On erittäin tärkeää ymmärtää Lean-toimintamallin tarkoitus ja mitä sillä ollaan tavoittelemassa. Pelkkien menetelmien ja työkalujen avulla ei saavuteta tavoiteltavia hyötyjä, ellei kehitystyötä nähdä kokonaisuutena ja koko yritystä koskevana.

Arjen LEAN
5S&S

Yritysvastuun kehittäminen

Yritysvastuu kuuluu kaikille yrityksille ja se perustuu yrityksen arvoihin, missioon ja visioon. Yritysvastuutyö tuo yrityksille säästöjä, tehostaa yrityksen toimintaa ja parantaa yrityksen kilpailukykyä. Vastuullisuustyö auttaa yrityksiä myös varautumaan tulevaisuuden haasteisiin, riskeihin ja lisääntyvään säätelyyn.

Vaikka vastuullisuusraportointi ei koskettaisi yritystäsi tällä hetkellä, CSRD- tai EU-taksonomia-raportointivelvollisuuden piirissä olevat yritykset voivat edellyttää raportointia hankintaverkostoiltaan ja kumppaneiltaan jo vuoden 2025 aikana. Vastuullisuusstrategia kannattaakin tehdä myös pienemmille yrityksille mahdollisimman pian. Vastuullisuusstrategia on koko vastuullisuustyön perusta, jonka varaan muut tarvittavat osat rakentuvat.

Sematin tarjoama yritysvastuuratkaisut mitoitetaan aina yrityksen kokoon ja tarpeeseen ja työssä korostuvat käytännönläheisyys ja asiantuntemus. Kuten kaikki Sematin toiminnankehittämispalvelut, myös yritysvastuun kehittäminen alkaa nykytilan selvityksellä.

Yrityksen vastuullisuusstrategia
CSRD-strategia
EU-taksonomia-strategia 
Yrityksen vastuullisuusraportti
Hiilijalanjäljen laskenta