Uutiset

Yritysvastuu – onko yrityksesi valmis kiristyvään säätelyyn?

Vastuullisuustyö kuuluu kaikille yrityksille ja erityisesti kiristyvien raportointivelvoitteiden takia myös pk-yritysten on syytä kiinnittää asiaan huomiota.

Kesäinen hiekkatie auringon paisteessa.

Yritysvastuu eli Corporate Responsibility (CR) koostuu yli lainsäädännön vaatimusten menevistä vapaaehtoisista toimista, joilla organisaatio toteuttaa ekologista, sosiaalista ja taloudellista vastuutaan. Yritysvastuu kuuluu kaikille yrityksille ja se perustuu yrityksen arvoihin, missioon ja visioon. 

Suurin osa yrityksistä tekee jo vastuullisuustyötä huomaamattaan. Kuitenkin järjestelmällisessä yritysvastuutyössä yrityksellä on suunnitelma, jossa on selkeät tavoitteet, mittarit ja askelmerkit, miten tavoitteeseen päästään. Vastuullisuustyön kehittämisessä keskitytäänkin aina yrityksen toiminnan olennaisiin vaikutuksiin, riskeihin ja mahdollisuuksiin. Keskittymällä olennaiseen saadaan vastuullisuustyössäkin aikaan parhaat mahdolliset tulokset ja konkreettista hyötyä yrityksille ja yhteiskunnalle. Vastuullisuustyö on maraton, jossa jokaisella askeleella on merkitystä. 

Miksi tehdä yritysvastuun kehittämistä? 

Yksi tärkeimmistä syistä, miksi yritysten kannattaa selvittää oman yritysvastuunsa tila ja tehdä vastuullisuusstrategia, on lisääntyvä säätely. EU:n asettamat raportointivelvoitteet (mm. Corporate Sustainability Reporting Directive = CSRD-direktiivi, EU-taksonomia) laajenevat koskemaan yrityksiä, jotka täyttävät vähintään kaksi kolmesta kriteeristä: yrityksellä on yli 250 työtekijää, sen liikevaihto on yli 40 M€ tai yrityksen tase on yli 20 M€. Näiden yritysten raportointivelvollisuus alkaa vuonna 2025 eli tiedonkeruu on aloitettava vuoden 2025 alussa. Kuitenkin raportointivelvollisuus alkaa koskemaan yrityksiä, jotka työllistävät yli 500 henkeä, jo vuonna 2024. Näiden yritysten osalta nyt onkin viimeiset hetket saada homma käyntiin.  

Mutta miksi myös pk-yritysten tulisi kiireen vilkkaa alkaa tekemään järjestelmällistä yritysvastuutyötä?

Raportointivelvollisuuden piirissä olevat yritykset tulevat vaatimaan kumppaneiltaan ja hankintaverkostoiltaan tietoja vastuullisuuteen liittyvistä toimista esimerkiksi vastuullisuusraporttien muodossa. Pahimmassa tapauksessa tietojen puute voi johtaa kumppanuuksien päättymiseen ja vaarantaa yrityksen jatkuvuuden. Kiristyvä säätely vaikuttaa myös rahoitusmahdollisuuksiin, sillä EU-taksonomian avulla pyritään tunnistamaan kestäväksi katsotut rahoitus- ja investointikohteet ja rahoituslaitokset tulevat vaatimaan myös pk-yrityksiltä tietoja yrityksen vastuullisuuteen liittyen. 

Laajentuvien vaatimusten lisäksi yritysvastuutyö tarjoaa mahdollisuuden tehostaa yrityksen toimintaa ja voi tuoda kustannussäästöjä esimerkiksi parantuneen resurssitehokkuuden myötä. Myös henkilöstön hyvinvointiin panostaminen parantaa työviihtyvyyttä, joka vuorostaan näkyy esimerkiksi sairaspoissaolojen vähentymisenä, ja tuo yritykselle kustannussäästöjä. 

Vastuullisuustyöhön liittyy myös viestinnällinen aspekti: yritys on houkuttelevampi yhteistyökumppani ja työpaikka, kun yrityksen toiminta on todennetusti vastuullista ja siitä viestitään selkeästi.  

Miten liikkeelle yritysvastuutyön kanssa?

Kuten kaikki Sematin toiminnankehittämiseen liittyvät palvelut myös yritysvastuun kehittämiseen liittyvät palvelut alkavat nykytilan kartoituksella. Nykytilan kartoituksen jälkeen yritykselle muodostetaan yritysvastuustrategia, joka on perusta yrityksen vastuullisuustyön kokonaisuudelle. Yritysvastuustrategiassa määritetään vastuullisuustyön painopisteet, tavoitteet, vastuut ja toteutustavat. Tämän jälkeen yritykselle voidaan tehdä yrityksen tarpeen mukaan esimerkiksi hiilijalanjäljen laskenta, CSRD-strategia, taksonomiastrategia tai yrityksen vastuullisuusraportti. 

”Vastuullisuustyö kuuluu kaikille yrityksille, sillä paikoilleen ei auta jäädä tässäkään asiassa. Järjestelmällinen yrityksen toiminnan kehittäminen myös vastuullisuuden saralla on mahdollisuus erottua ja hankkia etumatkaa. Vastuullisuus ei ole vain eettinen valinta, vaan myös liiketoiminnan kannalta välttämätön tekijä ja mahdollisuus, joka luo pitkäaikaista arvoa yrityksille ja niiden kautta koko yhteiskunnalle”, summaa yhteistyökumppanimme Jukka Niemi, vastuullisuusasiantuntija, Käkikuu Oy.

Kiinnostuitko? Ole meihin helposti yhteydessä chatin tai yhteydenottolomakkeen kautta.