Toiminnan kehittäminen kasvattaa kilpailukykyäsi

 

 

Olemme vuosien varrella toteuttaneet valtavan määrän erityyppisiä kehityshankkeita eri toimialoilla. Palvelemme asiakkaitamme sekä projektitoimintaan että liiketoimintaan liittyvissä kehittämistarpeissa.

Autamme asiakkaitamme kasvattamaan kilpailukykyään yksinkertaistamalla ja yhdenmukaistamalla heidän toimintaansa luoden uusia toimintatapoja ja osaamista ja ottamalla käyttöön jo olemassa olevia malleja, jotka eivät syystä tai toisesta ole jalkautuneet käytännön toimintaan. Toimenpiteillä voidaan esimerkiksi tuoda ryhtiä ja sujuvuutta projektitoimintaan, vahvistaa prosesseja, ja näin parantaa tuottavuutta ja kustannustehokkuutta.

Toiminnan kehittäminen tuo työhön myös mielekkyyttä. Työn sujuvuus vaikuttaa suoraan työtyytyväisyyteen ja työhyvinvointiin – kaikkien on parempi tehdä töitä, kun toimintamallit ovat selkeät ja yhtenäiset.

Liikkeelle esiselvityksestä

Kehittämisessä on hyvä lähteä liikkeelle esiselvityksestä: nykytilan huolellinen arviointi auttaa näkemään, mitkä osa-alueet kaipaavat kehittämistä, ja miten saavutetaan suurimmat kehitysaskeleet. Käytännössä esiselvitys toteutetaan tutustumalla yrityksen toimintaan muun muassa avainhenkilöiden haastatteluilla, sekä toimintamalleihin ja dokumentaatioon perehtymällä. Esiselvityksen avulla voidaan muodostaa kehitys-roadmap, joka kuvaa matkan nykytilasta tavoitetilaan.

Roadmap eli tiekartta

Road map on erinomainen työkalu pitkäjänteisen kehittämisen hallintaan. Se lisää kehityspolun läpinäkyvyyttä ja kirkastaa tavoitteet ja niiden saavuttamiseen vaadittavat välietapit kaikille osapuolille. Kun päämäärä ja reitti on selvä, on maalin saavuttaminen helpompaa.

Esimerkki kehitys-roadmapista
Esimerkki kehitys-roadmapista

Pohjatyöstä toteutukseen

Emme usko tyhjiin puheisiin – esiselvityksen jälkeen kehittämistoimenpiteet viedään käytännön toteutukseen ja jokapäiväiseen toimintaan saakka. Asiantuntijamme analysoivat nykytilanteen, määrittävät selkeät, konkreettiset toimenpide-ehdotukset ja laativat raportin, joka toimii kehityshankkeen toteutussuunnitelmana.

Toimenpide-ehdotuksemme eivät ole koskaan yksittäisen henkilön mielipiteitä. Katselmuksiin osallistuu meiltä aina useampi asiantuntija. Valitsemme mukaan henkilöitä, joilla on juuri kyseiseen tilanteeseen sopivaa osaamista.

Uusien toimintatapojen käyttöönotto

On tärkeää varmistaa, että uudet toimintamallit jalkautetaan käytännön toimintaan. Asiantuntijamme ovat mukana varmistamassa, että tämä toteutuu.

Toimintamallit voidaan testata yhdessä sovituilla pilottiprojekteilla ennen niiden käyttöönottoa. Näin varmistetaan käyttöönottovaiheen sujuvuus.

 • Toimintamallien siirron tietojärjestelmiin
 • käyttöönottovalmennukset
 • räätälöidyn projektikäsikirjan
 • esimerkkiprojektien läpikäynnin
 • uusien projektien toteutuksen ohjauksen
 • seurannan ja katselmoinnin

Erilaisia kehityshankkeita

Projektitoiminnan kehittäminen

Projektitoiminnan jatkuva kehittäminen on ehdottoman tärkeää etenkin sellaisissa organisaatioissa, joissa on koko ajan käynnissä useita projekteja. Selkeiden yhteisten projektimallien ja toimintatapojen puuttuessa tehdään paljon turhaa työtä.

Projektitoiminnan systemaattinen kehittäminen ja yhteisten projektiprosessien luominen ja käyttöönotto johtaa muun muassa tuottavuuden ja kustannustehokkuuden lisääntymiseen, laadun ja päätöksenteon parantumiseen, toiminnan läpinäkyvyyteen ja resurssienhallinnan parantumiseen. Tilannekuvan tarkentuminen antaa paremmat edellytykset projektitoiminnan johtamiselle. Projektitoiminnan kehittämishankkeen tuloksena voidaan esimerkiksi räätälöidä yritykselle projektikäsikirja.

Olemme toteuttaneet muun muassa seuraavanlaisia projektitoiminnan kehityshankkeita:

 • Projektiprosessien kehittäminen
 • Toimitusprojektin prosessit
 • Tarjousprosessi
 • R&D-projektin prosessit
 • Investointiprojektin prosessit
 • Tilaus-toimitusprosessi (TiTo)
 • NPI-prosessi / tuotannollistaminen, tuotteistaminen
 • Palveluprosessi
 • Tuotantoprosessi
 • Projektisalkun/-portfolion hallinnan kehittäminen
 • Ohjausryhmätoiminnan kehittäminen
 • Projektisuunnittelutyökalujen kehittäminen
 • Logistiikan ja toimitusketjun kehittäminen
 • Projektidokumentaation ja ohjeistuksen kehittäminen

Liiketoiminnan kehittäminen, muu kehittäminen

Yrityksen menestymisen edellytys pitkällä aikavälillä on jatkuva kehittyminen. Nykytilanteeseen ei kannata tuudittautua, koska silloin kilpailijasi voi helposti ajaa ohi. Organisaation muutoskyvystä riippuu paljon.

Voimme auttaa sinua tehostamaan liiketoimintaasi monin tavoin. Jos tavoitteenasi on esimerkiksi kilpailukyvyn kasvattaminen, uusien palveluiden tai tuotteiden kehittäminen tai liiketoimintastrategiasi kirkastaminen, voimme auttaa sinua saavuttamaan sen. Toiminnan kehittämisessä voidaan keskittyä suurempaan kokonaisuuteen tai yksittäisen toiminnon tehostamiseen.

Olemme toteuttaneet muun muassa seuraavanlaisia liiketoiminnan kehityshankkeita:

 • Liiketoimintastrategia
 • Liiketoimintaselvitykset
 • Liiketoimintasuunnitelmat
 • Liiketoimintakonseptien kehittäminen
 • Palvelukonseptien kehittäminen

Muut kehityshankkeet:

 • Tuotedokumentaation kehittäminen
 • Myynnin / tarjoustyökalujen kehittäminen
 • Tiimien kehittäminen ja tiimityön uudelleenorganisointi
 • Valmiuden kasvattaminen sertifiointeja varten, esimerkiksi ISO- ja AQAP-standardit
 • Riskienhallinta
 • Toimittajariskien hallinta
 • Sidosryhmäsuhteiden hallinta
 • Markkinatutkimukset
 • Hankintaprosessien kehittäminen
 • Toimitusketjujen hallinta
 • Toimittaja-arvioinnit ja auditoinnit
 • Toimittajaselvitykset
 • Laatukäsikirja

Projektivalmennus ja projektisparraus

Menestyksekkäiden projektien takana on aina osaavat ihmiset. Olennaisena osana toiminnan kehittämistä otamme päivitetyt toimintamallit käyttöön valmentamalla ja sparraamalla henkilöstöä.

Vuokraprojektipäällikkö voi myös toimia sparraajana tai mentorina asiakkaan omalle projektipäällikölle, -tiimille tai esimerkiksi ohjausryhmälle tai sen puheenjohtajalle. On myös mahdollista, että hän osallistuu projektin ohjausryhmätoimintaan.

Lue lisää valmennuksistamme

Referenssiasiakkaita toiminnankehittämishankkeista